Petrolinvest poinformował o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Ich wartości jednak nie ujawniono.

Petrolinvest posiadał wobec ZUS zaległości, których przez wiele miesięcy nie regulował. W efekcie przeciwko spółce zostało wszczęte postępowanie upadłościowe. W czerwcu Sąd Rejonowy w Gdańsku wydał postanowienie o oddaleniu wniosku ZUS o ogłoszenie upadłości. W uzasadnieniu podał, że firma nie posiada wystarczającego majątku, z którego mogłyby być pokryte koszty tego postępowania. Wyrok nie jest prawomocny. Co więcej zdaniem Petrolinvestu przesłanki upadłości w postaci niewypłacalności nie są spełnione. W związku ze spłatą zobowiązań wobec ZUS zarząd spółki podtrzymuje to stanowisko i nie zgadza się z uzasadnieniem postanowienia sądu upadłościowego. Spółka informuje, że zaskarżyła zażaleniem decyzję sądu w ustawowym terminie.

Petrolinvest podaje też, że zawarcie odpowiednich umów i dokonanie czynności umożliwiających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS nastąpiło w wyniku negocjacji i realizacji warunków transakcji polegającej na sprzedaży przez firmę zależną Occidental Resources udziałów w OTG na rzecz spółki celowej. W jego ocenie transakcja będzie mogła zostać przeprowadzona w przypadku zrealizowania się ostatniego uzgodnionego pomiędzy stronami warunku zawieszającego. Chodzi o uzyskanie zgody Ministerstwa Energetyki Kazachstanu na zawarcie umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w OTG. Petrolinvest zapowiada, że poinformuje w oddzielnym raporcie o złożeniu wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie ze spółką celową umowy sprzedaży udziałów w OTG.

Po raz ostatni akcjami Petrolinvestu handlowano na GPW 28 czerwca. Był to rezultat podjętej przez KNF decyzji o ich bezterminowym wykluczeniu z powodu naruszenia obowiązków informacyjnych. Niedawno na Novej Giełdzie, stworzonej przez rodzinę Patrowiczów, zadebiutowały jednak opcje konwertowalne spółki, będące instrumentem zbudowanym w oparciu o akcje firmy.