Nie tylko mrożenie cen gazu. Rząd szykuje spore zmiany w energetyce

Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy zamrażającej ceny gazu na poziomie z 2022 r. W projekcie zostały również umiejscowione zmiany związane z ułatwieniami procesu finansowania budowy morskich farm wiatrowych oraz prawa geologicznego i górniczego. Część przepisów implementuje tzw. kamienie milowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Publikacja: 28.11.2022 11:33

Nie tylko mrożenie cen gazu. Rząd szykuje spore zmiany w energetyce

Foto: Bloomberg

Rekompensaty za mrożenie cen gazu i dodatku węglowym

Rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie ustawy o dodatku węglowego oraz rekompensatami podatku VAT (1 mld zł), które uwzględnia projekt o mrożeniu cen gazu.

Czytaj więcej

Senyszyn: Ustawa wiatrakowa wiosny nie czyni, kamieni milowych jest więcej

Projekt ustawy został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu. „Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej oraz stawek dystrybucji paliw gazowych dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 29 mld zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego” - czytamy w OSR. Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, wynoszącym w sumie 65 TWh. Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh. W związku z nowymi zadaniami przewidywanymi w ustawie dla prezesa URE, w projekcie przewidziano przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na wykonywanie tych zadań w łącznej kwocie 21,512 mln zł w latach 2023-2032 r.

Zmiany w morskim wietrze

Projekt o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, wprowadzać ma także uwagi zgłoszone w okresie obowiązywania ustawy o wytwarzaniu energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. „Projekt ustawy zawiera także przepisy umożliwiające poprawę warunków inwestycyjnych dla realizowanych projektów morskich farm wiatrowych” – czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj więcej

Smog w Polsce. Zaczął się sezon skrytego zabójcy

Chodzi o waloryzacje systemu wsparcia od momentu przyznania pierwszej decyzji o pomocy publicznej w 2021 r. Okres obowiązywania systemu wsparcia zostanie wydłużony o 5 lat do 30 lat. „Nowelizacja celu doprecyzowanie przepisów ustawy offshore i zapewnienie, aby przewidywana przez ustawodawcę waloryzacja poziomu wsparcia obejmowała wszystkie kolejne lata kalendarzowe począwszy od dnia wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci” – czytamy w uzasadnieniu. Mimo apeli branży, w dalszym ciągu rozliczenie dodatniego lub ujemnego salda będzie dokonywane w walucie polskiej. Będzie jednak możliwość zmiany sposobu rozliczania wsparcia w postaci pomocy publicznej poprzez jednokrotne złożenie prezesowi URE oświadczenia, w którym wytwórca wskaże, w wartościach procentowych, jaka część wsparcia, będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda, ma być wyrażona w złotych za 1 MWh a jaka w euro za 1 MWh.

Poprawka górnicza

Projekt nowelizuje także prawo geologiczne i górnicze. „Propozycja zmiany podyktowana jest koniecznością zapewnienia przedsiębiorcom górniczym możliwości nieprzerwanego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w sytuacji, w której w trakcie wykonywania koncesji rzeczywiste wpływy prowadzonych robót górniczych przekroczą granice terenu górniczego wyznaczone w koncesji” – czytamy w uzasadnieniu do zmiany przepisów górniczych. „Możliwe będzie zatwierdzenie przez organ nadzoru górniczego planu ruchu zakładu górniczego uwzględniającego rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych tego zakładu górniczego zanim dojdzie do zmiany koncesji wyznaczającej nowe granice terenu górniczego” – czytamy dalej. Zdaniem rządu, zmiany w prawie związane są z bezpieczeństwem energetycznym państwa, „w tym z ustawową zasadą racjonalnej gospodarki złożami kopalin, a także w sposób zapewniający nieprzerwane wydobycie kopalin energetycznych, co ma szczególne znaczenie w obliczu kryzysu energetycznego wywołanego obecną sytuacją geopolityczną”.

Czytaj więcej

Awaryjnie włączane bloki. Znów mało mocy do produkcji prądu

Inne zmiany

W projekcie szerokiej nowelizacji są także zapisy dotyczące zmiany prawa o ochronie środowiska w zakresie realizacji wsparcia dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, co jest jednym z tzw. kamieni milowych KPO. „Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wykorzystane w celu ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz mobilności zeroemisyjnej i niskoemisyjnej oraz energii i zwrócone do Narodowego Funduszu, przeznacza się, wraz z pobranymi od nich odsetkami i innymi pożytkami, po pomniejszeniu o koszty realizacji zadań związanych z ustanowieniem i obsługą instrumentu finansowego na rzecz mobilności zeroemisyjnej i niskoemisyjnej oraz energii’ – czytamy w projekcie.

Kolejną zmianą jest nowelizacja przepisów ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. „Zmiana ma na celu zapewnienia możliwości finansowania rekompensat wypłacanych przedsiębiorstwom energetycznym z środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień emisji, które na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu mogłyby zostać przekazane do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” – napisano w uzasadnieniu.

Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt ustawy. Będzie rekompensata za wysoki VAT

Rekompensaty za mrożenie cen gazu i dodatku węglowym

Rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie ustawy o dodatku węglowego oraz rekompensatami podatku VAT (1 mld zł), które uwzględnia projekt o mrożeniu cen gazu.

Pozostało 92% artykułu
Ceny Energii
Nowe taryfy na prąd mogą zachwiać giełdowym optymizmem
Ceny Energii
Za prąd zapłacimy ponad 200 zł więcej do końca roku. Parlament zdecydował
Ceny Energii
Prądowa pułapka na wybory prezydenckie. Polityczny kontekst mrożenia cen energii
Ceny Energii
O ile więcej zapłacimy za energię? Znamy kwoty
Ceny Energii
Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii. Wiadomo ile zapłacimy za gaz i prąd
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy