Projekt został przedłożony przez ministra klimatu i środowiska, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Rząd szacuje, że nowe rozwiązania pozwolą na skrócenie czasu realizacji inwestycji sięgające kilkanaście miesięcy, w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów. Skrócenie procesu inwestycyjnego przekłada się na oszczędności kosztów realizacji przedsięwzięcia - w tym m.in. kosztów utrzymania zespołu wykonawczego.

Czytaj więcej

Atomowe przygotowania będą kosztować Polskę miliardy

Co więcej, katalog inwestycji towarzyszących zostanie rozszerzony - w szczególności o inwestycje niezbędne do prowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej oraz infrastruktury towarzyszącej. – Rozszerzona zostanie decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji oraz zezwolenia na wejście na teren nieruchomości również na pomiary, badania lub inne prace, które są niezbędne do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – czytamy w decyzji rządu.

Nabywca lub zbywca nieruchomości objętej decyzją o wskazaniu lokalizacji inwestycji zobowiązani będą do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela. - Brak zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela nie będzie stanowiło podstawy do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności czytamy w uzasadnieniu do projektu. Organy administracji publicznej, na uzasadniony wniosek inwestora, udostępnią nieodpłatnie informacje i dane do wykorzystania w związku z wykonywaniem zadań związanych z obiektami energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. – Pozwoli to na redukcję kosztów oraz usprawnienie procesu przygotowania i realizacji przedsięwzięcia – podkreśla rząd.

Czytaj więcej

Atomowe perypetie Niemiec to ważna lekcja dla Polski

Wreszcie, wprowadzona zostanie możliwość tymczasowej eksploatacji obiektu jądrowego po uzyskaniu zezwolenia na rozruch. Do czasu wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego, jednak nie dłużej niż przez czas określony w zezwoleniu na rozruch, eksploatacja obiektu jądrowego będzie mogła być prowadzona na podstawie zezwolenia oraz zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki raportu z rozruchu obiektu jądrowego. – Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielomiesięcznego wyłączenia bloku jądrowego – podkreślono w projekcie.

Ministerstwo klimatu i środowiska szacuje, że wprowadzenie rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy ma pozwolić bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji inwestycji o około 12-18 miesięcy, w stosunku do szacowanego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, w tym obecnego brzmienia specustawy jądrowej.