Rząd przykręca śrubę branży OZE. Sejm przyjął kluczowe zmiany dla rynku

Sejm przyjął w piątek nowelizację Prawa energetycznego. Zgodnie z nowymi przepisami, opłatą na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny objęto sprzedaż gwarancji pochodzenia energii z OZE. O rok opóźni się też wprowadzenie Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii.

Publikacja: 18.06.2023 08:50

Rząd przykręca śrubę branży OZE

Rząd przykręca śrubę branży OZE

Foto: Bloomberg

Społeczności energetyczne

Ustawa przewiduje możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych w formach spółdzielni, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, stowarzyszenia, z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego, spółki osobowej, z wyłączeniem spółki partnerskiej, oraz spółdzielni rolników. Przedmiotem działalności obywatelskiej społeczności energetycznej może być wytwarzanie, dystrybucja, obrót, agregacja, magazynowanie energii elektrycznej, realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz świadczenie usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych swoim członkom. Społeczność może działać w obrębie sieci jednego operatora systemu dystrybucyjnego.

Łatwiej o zmianę sprzedawcy później

W trakcie prac sejmowych rząd wniósł do ustawy autopoprawkę, w której opóźnia o rok - z 1 lipca 2024 do 1 lipca 2025 r. uruchomienie Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE). Przepisy, które umożliwiające techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin mają obowiązywać od 2026 r.

Kolejny obowiązek nałożono także na Urząd Regulacji Energetyki (URE). Instytucja będzie miała za zadanie stworzenie porównywarki wszystkich dostępnych na rynku ofert sprzedaży energii elektrycznej do gospodarstw domowych i firm o zużyciu poniżej 100 MWh rocznie. W porównywarce znajdą się obowiązkowo tylko oferty sprzedaży, możliwe będzie porównanie innych usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej świadczonych przez sprzedawców energii. Sprzedawcy pod groźbą kary będą musieli udostępniać swoje oferty regulatorowi na potrzeby porównywarki.

Większe obciążenia dla branży OZE

W ustawie znalazł się też wprowadzony rządową autopoprawką w czasie prac sejmowych odpis od przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z propozycją, 97 proc. tych przychodów ma trafić na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, na rekompensaty ograniczenie cen energii dla odbiorców.

Czytaj więcej

Rząd zamroził ceny prądu. Kto za to zapłaci?

Ceny dynamiczne

Wprowadzono także długo oczekiwane tzw. taryfy dynamiczne. Zgodnie z przepisami, możliwe ma być zawieranie umów z ceną dynamiczną energii elektrycznej, z minimalnym czasem rozliczeń co 15 min. Oferować takie umowy będą sprzedawcy, obsługujący powyżej 200 tys. odbiorców końcowych. Odbiorca końcowy będzie musiał mieć licznik zdalnego odczytu. Ustawa zawiera także definicje agregatora rynku energii oraz odbiorcy aktywnego który ma możliwość zużywania, magazynowania lub sprzedaży wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej, świadczenia usług systemowych lub usług elastyczności. Jedynym warunkiem jest, aby działalność nie stanowiła podstawowej działalności gospodarczej czy zawodowej tego odbiorcy.

Czytaj więcej

Niższe ceny prądu? Nieprędko

Linia bezpośrednia

Ustawa zawiera również przepisy dotyczące budowy tzw. linii bezpośredniej, łączącej odbiorcę z wytwórcą energii elektrycznej. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli budować takie własne linie, nie będą musieli już występować o stosowną zgodę do prezesa URE, a jedynie złożyć zgłoszenie. Będą mogli korzystać z takiej linii niezależnie od operatora sieci elektroenergetycznej, Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Po spełnieniu przesłanek bezpieczeństwa sieci, przedsiębiorca posiadający linię bezpośrednią ze źródłem zyska możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Czytaj więcej

Prawne bariery przed własnym OZE dużych firm

Prezes URE ma opracowywać wytyczne co do kierunku rozwoju sieci i realizacji inwestycji priorytetowych, które mają zostać uwzględnione w planach rozwoju sieci, aby zapewnić na poziomie krajowym spójny, systematyczny i skoordynowany rozwój sieci w pożądanych kierunkach. Ponadto prezes URE ma dostać uprawnienia do ustalenia uzasadnionej stopy zwrotu z kapitału zaangażowanego w realizację zadań określonych w wytycznych. Możliwość wynagradzania za realizację inwestycji priorytetowych ma być zachętą dla przedsiębiorstw energetycznych do podjęcia decyzji o ich rozpoczęciu.

Sieci transgraniczne tylko dla operatorów sieci

Ustawa przewiduje, że właścicielami połączeń międzysystemowych gazowych i elektroenergetycznych z sąsiednimi krajami będą mogli być tylko polscy operatorzy przesyłu energii elektrycznej lub gazu. Elementy systemu przesyłowego gazu lub energii elektrycznej będą mogli budować tylko operatorzy przesyłowi.

Czytaj więcej

Orlen i Synthos chcą nowego połączenia z ukraińskim atomem

Ograniczenie pracy OZE

Ustawa wprowadza także mechanizm nierynkowego ograniczenia generacji z farm wiatrowych i fotowoltaiki przez operatora systemu przesyłowego w przypadku problemów z jego zbilansowaniem. Ograniczenie ma być stosowane w przypadku wykorzystywania innych dostępnych środków jako środek ostateczny.

Czytaj więcej

Najazd OZE w Polsce to „żywioł”, który można okiełznać. PSE daje propozycje

Społeczności energetyczne

Ustawa przewiduje możliwość tworzenia obywatelskich społeczności energetycznych w formach spółdzielni, spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej, stowarzyszenia, z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego, spółki osobowej, z wyłączeniem spółki partnerskiej, oraz spółdzielni rolników. Przedmiotem działalności obywatelskiej społeczności energetycznej może być wytwarzanie, dystrybucja, obrót, agregacja, magazynowanie energii elektrycznej, realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz świadczenie usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych swoim członkom. Społeczność może działać w obrębie sieci jednego operatora systemu dystrybucyjnego.

Pozostało 89% artykułu
OZE
Nadzorca polskiej energetyki znów zredukował OZE. Pojawiły się ceny ujemne
OZE
Słoneczne rekordy jedne po drugim i to mimo interwencji operatora
OZE
Ukraina będzie eksportować LNG do Europy i budować OZE
OZE
Masowe redukcje mocy z odnawialnych źródeł energii
OZE
Peter Herweck, prezes Schneider Electric: Mniejsza emisja CO2 nie zwalnia z odpowiedzialności