PGNiG i EuRoPol tłumaczą się z sowitych premii

Po tekście „Rzeczpospolitej”: Władze EuRoPol Gaz-u przyznają: dostaliśmy nagrody ,ale mniejsze

Aktualizacja: 17.02.2017 19:14 Publikacja: 16.02.2017 23:01

PGNiG i EuRoPol tłumaczą się z sowitych premii

Foto: Fotorzepa, Urszula Lesman

Pierwsza napisała o tym „Rzeczpospolita” - przypominamy najgłośniejsze teksty z 2016 roku

EuRoPol Gaz i jej właściciel PGNiG odnieśli się do zarzutów „Rzeczpospolitej", które postawiliśmy w artykule „Dziwne nagrody w EuRoPol Gazie". Opisaliśmy, że walne zgromadzenie spółki EuRoPol Gaz w czerwcu tego roku zdecydowało o przyznaniu wysokich nagród z zysku dla członków zarządu i rady nadzorczej za 2015 r. Problem w tym, że otrzymało je również dwóch nowych prezesów, którzy przyszli do spółki dopiero w tym roku i pięcioosobowy polski skład rady nadzorczej EuRoPol Gazu, również wymieniony na nowy. Poprzednie władze spółki, które ten zysk wypracowały, nie dostały ani złotówki.

EuRoPol Gaz to spółka polsko-rosyjska - właścicielami jej jest PGNIG i Gazprom. W ubr spółka wypracowała blisko 100 mln zł zysku, z czego 15 mln zł przeznaczono na nagrody dla pracowników, w tym kierownictwa. W EuRoPol Gazie nietypowo, jak na spółki prawa handlowego, nagroda z zysku przysługuje także członkom rady nadzorczej, których Polska ma od czerwca tego roku aż pięciu.

Według informacji „Rzeczpospolitej" dla władz spółki przeznaczono blisko 2 mln zł na nagrody z zysku za 2015 r.

Napisaliśmy, że obecny prezes EuRoPol Gazu Piotr Tutak, który przyszedł do spółki pod koniec lutego 2016 r. mógł otrzymać nawet 400 tys. zł nagrody z zysku. Rzecznik PGNiG odmówił nam podania informacji o wysokości nagród, kto na walnym reprezentował właściciela (to ważne, bo w radzie nadzorczej EuroPol Gazu zasiada aż trzech wiceprezesów PGNiG).

Czterech polskich członków rady przyszło do spółki dopiero w ostatnim tygodniu grudnia 2015 r., piąty członek rady - w czerwcu. Mimo to wszyscy otrzymali nagrody z zysku.

Po naszej publikacji EuRoPol i PGNiG przesłały oświadczenia, w którym potwierdziły przyznania nagród.

PGNiG tłumaczy, że decyzja o podziale zysku była wspólną decyzją obu akcjonariuszy, a nie tylko PGNiG. „Każda decyzja podejmowana przez organy EuRoPol Gaz S.A. statutowo wymaga jednomyślności PGNiG S.A i rosyjskiego PSA Gazprom. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. podejmuje decyzje wspólnie lub nie podejmuje ich w ogóle" - czytamy w oświadczeniu.

EuRoPol twierdzi, że „nieprawdą jest, że Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Europol Gaz s.a. otrzymali nagrody z zysku za 2015 rok w wysokości podanej w w/w artykule. Faktyczna wysokość nagród była zdecydowanie niższa". Spółka nie chce jednak ujawnić jakie były to kwoty. „Rzeczpospolita" posiada jednak informacje, że wysokość nagród dla czterech członków zarządu (dwóch polskich i dwóch z Gazpromu) wynosiła łącznie 1,5 mln zł.

Według oświadczenia PGNiG przysłanego „Rzeczpospolitej", nagrody, które otrzymali członkowie zarządu i rady nadzorczej EuRoPol Gaz mają dwojakie źródło – nagrody z zysku i nagrody specjalnej. „Nagrody z zysku – a nie za wypracowany zysk – były przyznane osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. Natomiast nagrody specjalne przyznawane są proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w organach EuRoPol Gaz S.A." - wyjaśnia PGNiG.

W związku z tym „członkowie Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. powołani przez PGNiG S.A. dnia 16 grudnia 2015 otrzymali nagrody za okres pełnienia funkcji w 2015 r. – to jest 15 dni. Ostatni członek Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. powołany 21 czerwca 2016 r. nie otrzymał nagrody specjalnej - ponieważ nie piastował funkcji w 2015 roku".

Według informacji „Rzeczpospolitej" wysokość nagrody specjalnej to150 proc. wynagrodzenia, które w EuRoPol Gaz-ie jest wysokie: zarząd otrzymuje 15 tys. euro, a członkowie rady - po 8 tys. euro (szef rady - 9 tys. euro).

Oświadczenie Europol Gaz s.a.

W związku z artykułem opublikowanym w Rzeczpospolitej w dniu 22.09.2016 pt. ”Dziwne nagrody w Europol Gazie” Europol Gaz s.a. oświadcza, co następuje :

1. Nieprawdą jest, że Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Europol Gaz s.a. otrzymali nagrody z zysku za 2015 rok w wysokości podanej w w/w artykule. Faktyczna wysokość nagród była zdecydowanie niższa.

2. Przypominamy, że Zarząd Europol Gaz S.A. składa się z 4 osób (2 Polaków i 2 Rosjan) a Rada Nadzorcza z 9 osób (5 Polaków i 4 Rosjan). Nagrody z zysku za 2015 rok otrzymali wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej a także wszyscy pracownicy Europol Gaz s.a. sprawujący swe funkcje w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie (WZ) Europol Gaz s.a., do czego WZ miało prawo i podejmowało takie decyzje również w przeszłości.

3. WZ Europol Gaz s.a.. to nie jest jak podaje Rzeczpospolita "w praktyce PGNiG", ale podmiot, którego Akcjonariuszami są: PGNiG S.A. (48%) , PAO Gazprom (48%), oraz Gas Trading S.A. (4%) Nie jest prawdą, że "o podziale nagród z zysku współwłaściciele decydują oddzielnie". Zgodnie z zapisami Statutu Europol Gaz s.a., decyzje na WZ muszą zapadać jednomyślnie lub nie podejmuje się ich w ogóle.

4. WZ Europol Gaz s.a. przeznaczyło ok.80 % zysku za rok 2015 na kapitał zapasowy. Spółka zgromadziła wystarczające zasoby finansowe do bezproblemowego realizowania swoich inwestycji.

5. Przychody Europol Gaz s.a z tytułu świadczonych usług pochodzą prawie w całości od rosyjskiego kontrahenta, a funkcjonowanie spółki praktycznie nie obciąża w żaden sposób polskiego podatnika, a przeciwnie generuje wpływy z różnego rodzaju podatków na rzecz Skarbu Państwa. Warto w tym miejscu przypomnieć również , że Porozumienie Międzyrządowe z 2010 roku ustaliło maksymalną wysokość zysku na poziomie 21 mln zł.

Europol Gaz s.a.

Wyjaśnienie PGNiG

Kwestie dotyczące funkcjonowania spółki EuRoPol Gaz S.A. powinny być opisywane w sposób rzetelny, z uwzględnieniem szczególnej specyfiki tej spółki i jej znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z artykułem Izabeli Kacprzak pt. „Dziwne nagrody w EuRoPol Gazie” opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita wyjaśniamy:

1. EuRoPol Gaz S.A. jest miejscem gdzie spotykają się interesy polskie i rosyjskie, a każda decyzja wymaga jednomyślności obu stron. EuRoPol Gaz S.A. nie jest spółką działającą na zasadach rynkowych. Jest to jedyna w Polsce spółka, w działalności której uwzględnione muszą być nie tylko przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych krajowych przepisów prawnych, ale także postanowienia aktów międzyrządowych. 29 października 2010 r. w polsko-rosyjskim protokole międzyrządowym - na żądanie strony rosyjskiej - roczny zysk netto EuRoPol Gaz S.A. został ustalony na poziomie 21 mln zł netto. Oznacza to, że kalkulacja taryfy przesyłowej na kolejne okresy będzie musiała uwzględniać różnice pomiędzy określonym w umowie międzyrządowej docelowym poziomem zysku, a faktycznym wynikiem spółki w danym roku.

2. Zysk naliczony netto EuRoPol Gaz S.A. za rok 2015 wyniósł 78,46 mln zł, natomiast za rok 2014 - 31,74 mln zł. Decyzja o podziale zysku EuRoPol Gaz S.A. należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. Każda decyzja podejmowana przez organy EuRoPol Gaz S.A. statutowo wymaga jednomyślności PGNiG S.A i rosyjskiego PSA Gazprom. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. podejmuje decyzje wspólnie lub nie podejmuje ich w ogóle. Zgodnie ze statutem PGNiG S.A. sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. wymaga zaopiniowania przez Radę Nadzorczą PGNiG S.A. Pełna ścieżka korporacyjna w PGNiG S.A. została więc zrealizowana.

3. Zarząd PGNiG S.A. w okresie grudzień 2015 - czerwiec 2016 r. skutecznie doprowadził do pełnej wymiany wszystkich dotychczasowych przedstawicieli strony polskiej w zarządach i radach nadzorczych spółek: EuRoPol Gaz S.A. i Gas-Trading S.A. Decyzje te spowodowane były jednoznacznie negatywną oceną ich dotychczasowej działalności. W efekcie po raz pierwszy w historii EuRoPol Gaz S.A., 5 z 9 członków Rady Nadzorczej tej spółki reprezentuje Grupę Kapitałową PGNiG S.A. Wymiana ostatniego 5 członka strony polskiej nastąpiła 21 czerwca 2016 r. i była spowodowana trwającą do dziś nagłą absencją chorobową poprzedniego przedstawiciela Gas-Trading S.A. w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. Dzięki temu zachowano większość strony polskiej w Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A.

4. Nagrody, które otrzymali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. mają dwojakie źródło – nagrody z zysku i nagrody specjalnej. Nagrody z zysku – a nie za wypracowany zysk – były przyznane osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuRoPol Gaz S.A. Natomiast nagrody specjalne przyznawane są proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w organach EuRoPol Gaz S.A. W związku z tym np. członkowie Rady Nadzorczej powołani przez PSA Gazprom, otrzymali nagrody za rok 2015 w pełnym wymiarze – czyli za cały rok. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. powołani przez PGNiG S.A. dnia 16 grudnia 2015 otrzymali nagrody za okres pełnienia funkcji w 2015 r. – to jest 15 dni. Ostatni członek Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. powołany 21 czerwca 2016 r. nie otrzymał nagrody specjalnej - ponieważ nie piastował funkcji w 2015 roku.

Pierwsza napisała o tym „Rzeczpospolita” - przypominamy najgłośniejsze teksty z 2016 roku

EuRoPol Gaz i jej właściciel PGNiG odnieśli się do zarzutów „Rzeczpospolitej", które postawiliśmy w artykule „Dziwne nagrody w EuRoPol Gazie". Opisaliśmy, że walne zgromadzenie spółki EuRoPol Gaz w czerwcu tego roku zdecydowało o przyznaniu wysokich nagród z zysku dla członków zarządu i rady nadzorczej za 2015 r. Problem w tym, że otrzymało je również dwóch nowych prezesów, którzy przyszli do spółki dopiero w tym roku i pięcioosobowy polski skład rady nadzorczej EuRoPol Gazu, również wymieniony na nowy. Poprzednie władze spółki, które ten zysk wypracowały, nie dostały ani złotówki.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?