SII wysłało czterdzieści pytań do Petrolinvestu

Zarząd spółki otrzymał zestaw 40 pytań dotyczących działalności grupy, przede wszystkim w zakresie poszukiwań gazu łupkowego. Inwestorzy chcą uzyskać odpowiedzi w ciągu 31 dni

Publikacja: 13.02.2012 22:01

SII wysłało czterdzieści pytań do Petrolinvestu

Foto: Fotorzepa, Rob Robert Gardziński

W czwartek Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wysłało do zarządu Petrolinvestu drugą turę pytań dotyczących działalności grupy kapitałowej, w tym zwłaszcza związanych z poszukiwaniami gazu łupkowego w Polsce. - Chcemy uzyskać na nie odpowiedzi, bo zbyt wiele dotychczas przekazanych przez spółkę komunikatów jest niepełnych, niejasnych lub nieprecyzyjnych. Inwestorzy na podstawie podsiadanych obecnie informacji nie są w stanie prawidłowo ocenić, ani też zrozumieć dokonywanych przez spółkę emisji, przejęć, czy też wycen – powiedział Piotr Cieślak, wiceprezes SII. Jego zdaniem trudno w takiej sytuacji o obiektywną ocenę spółki.

- Petrolinvest otrzymał pytania z SII i udzieli odpowiedzi w stosownym trybie. Jednocześnie przypomnę, że spółka nie ma w zwyczaju podawania do publicznej wiadomości informacji na temat prowadzonych przez nią korespondencji z inwestorami, stowarzyszeniami czy instytucjami – twierdzi Tomasz Tarnowski z Petrolinvestu.

Pytania Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przesłane do zarządu Petrolinvestu

1. Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego metodą potrącenia wzajemnych wierzytelności prowadzi w praktyce do obejścia przez Petrolinvest przepisów art. 431 § 7 w zw. z art. 311 i art. 312 kodeksu spółek handlowych statuujących m.in. obowiązek sporządzenia pisemnego sprawozdania przez zarząd spółki w przypadku, gdy akcje obejmowane są za wkłady niepieniężne, czy też narzucające obowiązek przeprowadzenie badania biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona. Biorąc pod uwagę powyższe dlaczego Zarząd Petrolinvest dla pełnej przejrzystości realizowanych transakcji nie nabywa spółek posiadających koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego wprost zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 311 oraz 312 Kodeksu spółek handlowych (a więc wyceniając każdą z nich z osobna i nabywając je w zamian za emitowane akcje, jako wkład niepieniężny), a robi to w sposób, który nie zapewnia pełnej transparentności, który budzić może liczne kontrowersje, w tym także natury prawnej, a więc m.in. przez potrącenie wzajemnych wierzytelności?

2. Czy w ocenie Zarządu potrącenie wierzytelności w zamian za emitowane akcje w związku z nabywanymi przez Petrolinvest udziałami spółek dysponującymi koncesjami na poszukiwanie gazu łupkowego można traktować jako wkład pieniężny? Jeśli tak, to czy Zarząd mógłby przedstawić argumenty, które mogłyby potwierdzać taką interpretację? Jednocześnie, czy Zarząd mógłby wyjaśnić, czy określenie „wkłady pieniężne" zawarte w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.01.2012 utożsamia z bezpośrednią wpłatą gotówki do Spółki w zamian za emitowane przez Spółkę akcje?

3. Czy cenę bazową 106 592 000 złotych (tj. 32 000 000 USD) podaną w raporcie bieżącym Spółki nr 115/2011, jako cenę zapłaconą za akcje Eco Energy 2010 Ska należy jednocześnie traktować jako wycenę 40% udziałów spółki Eco Energy 2010 Ska?

4. W związku z tym, że zgodnie z treścią raportu bieżącego Petrolinvest nr 117/2011 z dnia 17.12.0211 r. doszło do objęcia 36.629.553 akcji zwykłych serii D Petrolinvest o wartości 366 295 530 mln zł (wynikającej z wartości nominalnej i minimalnej ceny emisyjnej) przez spółkę Masashi Holdings Limited, a także w związku z faktem, że na taką kwotę opiewały długi Petrolinvestu wobec Masashi Holdings Limited, prosilibyśmy o uszczegółowienie i doprecyzowanie o jakie wierzytelności Petrolinvestu w tym przypadku chodziło i jaka była wartość kwotowa każdej z tych wierzytelności? Czy jedną z tych wierzytelności była kwota 106 592 000 zł należna Masashi Holdings Limited za udziały w Eco Energy 2010 Ska, o której to kwocie mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 115/2011?

5. Dlaczego Petrolinvest samodzielnie nie ubiega się o koncesje, lecz robi to przejmując udziały w spółkach, które wcześniej nabyły koncesje? Jakie konkretnie korzyści ekonomiczne osiąga z tego tytułu Petrolinvest? Proszę także o przedstawienie konkretnych wielkości ekonomicznych (liczb) świadczących o realnych korzyściach Spółki z pośredniego nabywania koncesji (także biorąc pod uwagę fakt wyceny przejmowanych spółek w kontekście tego, że nabyły one wg doniesień prasowych koncesje za nieco ponad 2 mln zł).

6. Ilu etatowych pracowników zatrudnia każda z wymienionych spółek: Eco Energy 2010 SKA, Eco Energy 2010 sp. z o.o., Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc?

7. Czy Petrolinvest przeprowadził badanie due diligence w spółkach Eco Energy 2010 SKA, Eco Energy 2010 sp. z o.o., Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc? Jeśli tak, to jaki był wynik tych badań?

8. Na jaką konkretnie kwotę w ramach realizowanych przez Petrolinvest wycen, wyceniono każdą ze spółek: Eco Energy 2010 SKA, Eco Energy 2010 sp. z o.o., Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc

9. Jaka była wartość aktywów ogółem i kapitału własnego spółek Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc, Eco Energy 2010 Ska oraz Eco Energy 2010 sp. z o.o. na moment transakcji nabycia wymienionych spółek?

10. Jaka była wartość aktywów ogółem i kapitału własnego spółek Silurian Sp. z o.o. oraz Silurian Hallwood Plc na koniec 3 kwartału 2011?

11. W jaki sposób ustalona została wartość Spółki Eco Energy 2010 Sp. z o.o. S.K.A.?

12. Czy spółki Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc oraz ECO Energy 2010 Ska posiadają jakiekolwiek aktywa poza koncesjami? Jeśli tak to jakiego rodzaju to są aktywa i jaka jest ich łączna wartość?

13. Czy raporty analityczne na które Zarząd Petrolinvest powołuje się w odpowiedzi nr 9 zawartej w raporcie bieżącym 4/2012 z dnia 30.01.2012 r., które stanowiły jedną z podstaw wyceny nabywanych spółek (posiadających koncesje na gaz łupkowy) opierają się na analityce koncesji identycznego rodzaju, zlokalizowanych na terenie Polski w podobnym obszarze oraz na takim samym etapie zaawansowania w zakresie prac związanych z poszukiwaniem złóż łupkowych, czy też opierają się na analityce innego rodzaju koncesji, zlokalizowanych w innych regionach świata?

14. Czy Spółka mogłaby opublikować raporty analityczne międzynarodowych banków inwestycyjnych, które stanowiły jedną z podstaw oceny atrakcyjności nabywanych udziałów w spółkach? Ewentualnie, jeśli raporty są raportami poufnymi, czy spółka mogłaby wskazać instytucje wydające raporty i tytuł oraz datę wydania raportów, na które się powołuje w odpowiedzi nr 9 zawartej w raporcie bieżącym 4/2012 z dnia 30.01.2012 r.?

15. Czy Spółka mogłaby upublicznić wycenę spółki Eco Energy 2010 Ska?

16. Czy jedynymi spółkami, które stanowiły podstawę porównania w procesie wyceny były te wymienione w raporcie bieżącym 4/2012 z dnia 30.01.2012 r., a więc Silurian Hallwood Plc i 3Legs Resources?

17. Czy w związku z treścią odpowiedzi nr 9 opublikowanej przez Petrolinvest S.A. w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r. Spółka mogłaby przedstawić pełną listę porównywalnych aktywów, które były przedmiotem porównania w procesie wyceny spółki Silurian Sp. z o.o.?

18. Czy w związku z treścią odpowiedzi nr 9 opublikowanej przez Petrolinvest S.A. w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r. Spółka mogłaby przedstawić pełną listę porównywalnych aktywów, które były przedmiotem porównania w procesie wyceny Silurian Hallwood Plc?

19. Czy w związku z treścią odpowiedzi nr 9 opublikowanej przez Petrolinvest S.A. w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r. Spółka mogłaby przedstawić pełną listę porównywalnych aktywów, które były przedmiotem porównania w procesie wyceny ECO Energy 2010 Ska?

20. Proszę o zawarcie w odpowiedziach na pytania nr 17-19 informacji o tym, jaki procent wagi w modelu porównawczym Petrolinvest przyznał poszczególnym spółkom, do których porównywano wycenę aktywów nabywanych przez Petrolinvest (mowa tu o spółkach Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc oraz oraz ECO Energy 2010 Ska)?

21. Zarząd Petrolinvest wskazuje w raporcie bieżącym 4/2012 z dnia 30.01.2012 r. na transakcje związane z polskimi koncesjami łupkowymi, które wg Zarządu pokazują prawidłowość dokonanych przez Spółkę wycen nabywanych aktywów oraz skuteczność negocjacyjną Zarządu Spółki. Czy Zarząd wartość 133 tyś USD, na jaką wyceniono 1 km2 koncesji podczas debiutu spółki 3Legs Resources na giełdzie AIM w Londynie, wykorzystywał do wyceny porównawczej nabywanych aktywów? Pytanie związane jest z faktem, że cena akcji 3Legs Resources, a tym samym cena 1 km2 koncesji od kilku miesięcy znajduje się na istotnie niższym poziomie, obecnie na poziomie ponad 70% niższym niż w dniu debiutu tej spółki (w związku ze spadkiem ceny akcji). Co istotne i należy podkreślić, Grupa 3 Leg Resources mimo, że jej wycena spadła od debiutu (na który powołuje się Petrolinvest) o ponad 70%, jako pierwsza w Polsce natrafiła na złoża gazu łupkowego w odwiercie LE-2H w okolicach Łebienia na Pomorzu, a także ma za sobą kilka wykonanych (kapitałochłonnym) odwiertów, a spółkę wspiera amerykański potentat ConocoPhillips. Czy biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Petrolinvest przy wycenie nabywanych spółek, które de facto do dziś nie wykonały/nie zakończyły jeszcze żadnych wierceń posługuje się porównaniem do firmy 3Legs Resorce? Jeśli tak, to czy w ocenie Zarządu porównanie do 3Legs Resources można uznać za rzetelne i obiektywne? Czy Zarząd wykorzystując spółkę 3Legs Resources przy analizach porównawczych (przy wycenie) bazuje na wartości 1 km2 koncesji równej 133 tyś USD, czy też na wartości bieżącej wynikającej z kursu giełdowego akcji tej spółki?

22. Czy w ocenie Zarządu można dokonywać obiektywnego porównania przy wycenie różnych koncesji w oparciu tylko i wyłącznie o cenę przypadającą na 1 km2 każdej z porównywanych koncesji? Czy nie występuje istotne ryzyko diametralnie różnych zasobów, bądź różnic geologicznych, które powodują, że wycena 1 km2 danej koncesji w praktyce może mieć diametralnie inną wartość od koncesji stanowiących przedmiot porównania?

23. Czy Zarząd potwierdza doniesienia prasowe Gazety Giełdy „Parkiet" zgodnie z którymi bazowe koszty nabycia 13 koncesji (opłaty koncesyjne) posiadanych przez spółki Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc oraz ECO Energy 2010 zamknęły się w kwocie rzędu około 2,013 mln zł? Jeśli tak, to jakie zdarzenia wystąpiły od nabycia przez spółki z Grupy Petrolinvest koncesji na gaz łupkowy, aby uzasadniona stała się teza przedstawiana przez Spółkę, a wskazująca, że koncesje te warte są dziś ponad 1,5 mld zł?

24. Jeśli wartości ujawnione przez Parkiet (2,013 mln zł) nie są wartościami precyzyjnymi, to proszę o przedstawienie ceny jaką poszczególne spółki z Grupy Petrolinvest zapłaciły Ministerstwu Środowiska za posiadane koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego.

25. W związku z tym, że w odpowiedzi nr 7 Petrolinvest zawartej w raporcie bieżącym spółki nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r. zabrakło wyjaśnienia dotyczącego pytania o szacunkowy koszt nabycia koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w rozbiciu na poszczególne koncesje, a Spółka wskazała głównie na szereg czynników wpływających na koszt nabycia poszczególnych koncesji, prosilibyśmy o przedstawienie łącznych dotychczas poniesionych kosztów związanych z pozyskaniem koncesji w rozbiciu na każdą ze spółek z osobna (mowa o spółkach Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc oraz oraz ECO Energy 2010 Ska)?

26. Czy każda ze spółek nabytych przez Petrolinvest (mowa tu o: Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc oraz ECO Energy 2010 Ska) poniosła już wszystkie koszty, o których mowa w odpowiedzi nr 7 zawartej w raporcie bieżącym spółki nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r.? Jeśli nie, to które z nich do tej pory zostały poniesione, a które zostaną poniesione w kolejnych miesiącach?

27. Czy Zarząd mógłby przedstawić inwestorom historię działalności firmy Masashi Holdings Ltd, a także informacje na temat podmiotów, które są największymi udziałowcami tej spółki? Czy Zarząd posiada wiedzę na temat udziałowców Spółki Masashi?

28. Czy spółka Masashi Holdings Ltd kiedykolwiek wcześniej była, bądź jest obecnie w jakikolwiek pośredni, bądź bezpośredni sposób powiązana kapitałowo, bądź też osobowo z obecnymi lub byłymi członkami Zarządu, bądź Rady Nadzorczej spółek wchodzących w skład Grupy Petrolinvest lub podmiotami i osobami z nimi powiązanymi? Jeśli tak, to prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi.

29. Czy Zarząd spółki zna zamiary spółki Masashi Holdings Ltd względem roli tego podmiotu w akcjonariacie Spółki Petrolinvest, a także horyzontu inwestycyjnego tego podmiotu?

30. Jaki podmiot w ramach emisji prywatnej objął udziały w spółce Silurian Hallwood Plc? Czy udziały te nabył(y) podmiot(y) branżowy(e) z doświadczeniem w branży wydobywczej, czy podmiot(y) finansowy(e)? Czy udziały w spółce Silurian Hallwood Plc nabyły osoby, bądź podmioty powiązane kapitałowo, bądź osobowo z obecnymi, bądź byłymi członkami Zarządu, bądź Rady Nadzorczej spółek wchodzących w skład Grupy Petrolinvest lub podmiotami i osobami z nimi powiązanymi? Jeśli tak, to prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi.

31. Czy kiedykolwiek istniały jakiekolwiek powiązania kapitałowe, bądź też osobowe między obecnymi lub byłymi członkami Zarządu, bądź Rady Nadzorczej spółek wchodzących w skład Grupy Petrolinvest lub podmiotami i osobami z nimi powiązanymi, a dotychczasowymi udziałowcami spółek Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc, ECO Energy 2010 sp. z o.o. oraz ECO Energy 2010 Ska (dotychczasowymi, tj. akcjonariuszami wg stanu sprzed momentu nabycia udziałów w tych firmach przez Petrolinvest) Jeśli tak, to jakie?

32. Czy którakolwiek ze spółek: Silurian Sp. z o.o., Silurian Hallwood Plc oraz ECO Energy 2010 prowadzi już poszukiwania gazu łupkowego? Jeśli tak, to na jakim etapie jest ten proces, a także której ze spółek i koncesji dotyczy?

33. Na jaką kwotę (w rozbiciu na poszczególne spółki) Zarząd szacuje niezbędne wydatki i inwestycje związane z poszukiwaniem gazu łupkowego przez spółki wchodzące w skład Grupy Petrolinvest?

34. Czy w związku z treścią uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest z dnia 31.01.2012 r. (Spółka zakłada możliwość przeprowadzenia jednej lub kilku ofert publicznych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E obejmowanych w ich wykonaniu, kierowanych do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, na preferencyjnych warunkach rynkowych. Oferta publiczna byłaby przeprowadzona w celu umożliwienia szerokiemu gronu inwestorów budowania wartości rynkowej Spółki), a także brakiem jednoznacznej odpowiedzi zawartej w raporcie bieżącym spółki nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r., Zarząd mógłby zadeklarować i wyjaśnić, czy udział w potencjalnej emisji będzie mógł wziąć udział każdy zainteresowany inwestor indywidualny, czy też wyłącznie podmioty, które wskaże Zarząd?

35. Czy Zarząd w związku z treścią uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petrolinvest z dnia 31.01.2012 r. Zarząd wyjaśnić, czy emitowane w przyszłości akcje serii E będą stanowiły przedmiot emisji i rozliczenia w związku z ewentualnymi umowami przejęć, bądź zakupu udziałów opartymi o rozliczenie na zasadzie wzajemnego potrącenia wierzytelności?

36. Mając na uwadze, że opinia Zarządu z dnia 5 stycznia 2012 roku uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru, do której Zarząd odesłał w swojej odpowiedzi nr 3, opublikowanej w treści raportu bieżącego spółki nr 4/2012 z dnia 30.01.2012 r. nie przedstawiała odpowiedzi na zadane pytanie, prosilibyśmy o przedstawienie szacunkowych procentowych proporcji według których będą wydatkowane środki pozyskane z ewentualnego warunkowego podwyższenia kapitału uchwalonego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Petrolinvest w dniu 31.01.2012 r.? Jakie cele emisyjne będą priorytetowe i które będą realizowane w pierwszej kolejności?

37. W jakich przypadkach TOO AlatauMunaiGaz zobowiązany był do przekazania kwot o których mowa w raporcie bieżącym nr 68/2011 z dnia 13 lipca 2011 r. w akapicie drugim. W raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 7 lutego 2012 r. Petrolinvest poinformował, że cena nabycia udziałów TOO Company Profit zostanie pomniejszona co najmniej o 415.000 USD. Co spowodowało, że zamiast szacowanych przez zarząd 250.000 USD TOO AlatauMunaiGaz zobowiązany jest przekazać na rzecz TOO Company Profit co najmniej kwoty 830 000 USD, o której połowę zostanie pomniejszona cena sprzedaży udziałów? Czy pierwotna umowa zawarta 12 lipca zakładała, że Petrolinvest ureguluje zobowiązania handlowe i podatkowe spółki TOO Company Profit na kwotę 150 tyś. USD? Jaka jest wartość zobowiązań pracowniczych o których mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2012?

38. Czy TOO AlatauMunaiGaz za nabycie od Petrolinvest S.A. udziałów w spółce TOO Company Profit, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 7/2012 z dnia 7 lutego 2012 r., zapłaci w formie gotówkowej, czy też zarząd Petrolinvest przewiduje, iż do wygaśnięcia tego zobowiązania może dojść w inny sposób, w szczególności, np. poprzez emisję akcji przez TOO AlatauMunaiGaz na rzecz Petrolinvest S.A.?

39. Jaki podmiot przeprowadzał due dilligence spółki TOO Company Profit, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 10/2012 z 7 lutego 2012 r.? Czy wycena spółki TOO Company Profit poddana była badaniu biegłego rewidenta? Co stanowiło podstawę do wyceny w due dilligence wartości tej spółki na kwotę 8.000.000 USD?

40. Jaka jest obecnie wartość zobowiązań TOO Company Profit względem spółki Petrolinvest? Jaka jest wartość księgowa TOO Company Profit na koniec 2011 r.? Dlaczego Petrolinvest mimo, że w lipcu 2011 r. zobowiązał się do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do przeniesienia Udziałów Profit w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy, nie poinformował wcześniej o przesunięciu tego terminu i jego powodach publikując stosowny raport bieżący?

W czwartek Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wysłało do zarządu Petrolinvestu drugą turę pytań dotyczących działalności grupy kapitałowej, w tym zwłaszcza związanych z poszukiwaniami gazu łupkowego w Polsce. - Chcemy uzyskać na nie odpowiedzi, bo zbyt wiele dotychczas przekazanych przez spółkę komunikatów jest niepełnych, niejasnych lub nieprecyzyjnych. Inwestorzy na podstawie podsiadanych obecnie informacji nie są w stanie prawidłowo ocenić, ani też zrozumieć dokonywanych przez spółkę emisji, przejęć, czy też wycen – powiedział Piotr Cieślak, wiceprezes SII. Jego zdaniem trudno w takiej sytuacji o obiektywną ocenę spółki.

Pozostało 97% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie