Spadek wyników w Tauronie po trzech kwartałach

Bloomberg

Drugi co do wielkości wytwórca energii w Polsce pokazał gorsze niż przed rokiem wyniki za trzy kwartały tego roku. Przychody spadły najmniej, bo o 4 proc. przekraczając poziom 13,1 mld zł.

Z kolei zysk EBITA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) zmniejszył się o 14 proc., do 2,46 mld zł, a czysty zarobek był niższy aż o 24 proc. i wyniósł 276,1 mln zł.

Gorsze obroty spółka tłumaczy niższym wolumenem sprzedaży detalicznej energii (o 12 proc.), który został częściowo skompensowany wyższą sprzedażą na rynku hurtowym (o 4 proc.). Kolejnymi czynnikami, które przyczyniły się do spadku przychodów, były niższe wolumeny sprzedaży węgla poza grupę (wpływ na to miała nadpodaż tego surowca na rynku) oraz niższa o 3,6 proc. stawka za usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych.

Nieznacznie wzrósł wolumen dystrybucji energii elektrycznej oraz liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej grupy. Największy wpływ na wyniki od początku roku miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 1,7 mld zł, stanowi 70 proc. całościowego wyniku EBITDA), Wytwarzanie (EBITDA 447 mln zł – 18 proc. skonsolidowanej EBITDA) i Sprzedaż (EBITDA 397 mln zł – 16 proc.).

W segmencie Wydobycie od początku 2016 r. przychody wzrosły o 1 proc., do 887,5 mln zł. Strata EBITDA tego segmentu sięgnęła 136,7 mln zł. Na negatywny wynik wpływ miała przede wszystkim trudna sytuacja rynkowa. Obniżeniu o 8,4 proc. uległy jednak koszty pracy na skutek zmniejszenia przeciętnego zatrudnienia.

Na wynik segmentu Wytwarzanie wpływ miały niższe przychody ze sprzedaży energii (głównie ze względu na niższy wolumen sprzedaży), niższe przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów oraz wyższe koszty rezerwy CO2.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 r. segment Dystrybucja, w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., zanotował spadek wyników na poziomie EBITDA o 7 proc. Na poziom uzyskanych wyników wpływ miały m.in. obniżenie średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz obniżenie przychodów z opłat przyłączeniowych od podmiotów przyłączonych do sieci wysokich i średnich napięć m.in. farm wiatrowych. W efekcie wzrostu PKB i wzrostu produkcji odnotowano wzrost dostaw do odbiorców przemysłowych, szczególnie w grupie B, jednak spadły dostawy do grupy A na skutek trudności sektora górniczego i hutniczego.

Na wynik segmentu Sprzedaż znaczący wpływ miały przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej będące rezultatem niższego wolumenu sprzedanej energii.

Zysk netto Grupy TAURON w okresie I-III kwartałów 2016 r. wyniósł 276,1 mln zł. Na ten poziom istotnie wpłynęły odpisy wartości majątku wytwórczego Grupy dokonane w I półroczu br. na łączną kwotę 700 mln zł.

Łączne nakłady inwestycyjne osiągnęły 2,45 mld zł. Największy budżet zrealizowano w segmentach: Dystrybucja (1,2 mld zł), Wytwarzanie (1,1 mld zł) i Wydobycie (132 mln zł).

W stosunku do analogicznego okresu ub.r. niższe były przede wszystkim nakłady w Obszarach Wytwarzanie i Wydobycie, w Obszarze Dystrybucja natomiast miał miejsce niewielki wzrost.

Na modernizację i odtworzenie majątku sieciowego przeznaczono 619 mln zł, a 411 mln zł poszło na budowę nowych przyłączy. W segmencie Wytwarzanie nakłady na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III wyniosły 787 mln zł. 107 mln zł przeznaczono na budowę bloku kogeneracyjnego w ZW Tychy (50 MW), który został oddany do eksploatacji w czerwcu bieżącego roku.

– Pracujemy nad koncepcją finansowania programu inwestycyjnego grupy. Naszym priorytetem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej poziomu 3,5x, wydłużenie okresu zapadalności długu z jednoczesnym bardziej równomiernym rozłożeniem tej zapadalności w czasie oraz wdrożenie nowych instrumentów dłużnych wzmacniających naszą pozycję finansową – mówi Marek Wadowski, wiceprezes ds. finansów Tauronu.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2016 r. osiągnął poziom 2,64x, podczas gdy na koniec czerwca wynosił 2,58x.

Mogą Ci się również spodobać

Inwestycje w Bogdance sięgną 400 mln zł

Bogdanka prognozuje w tym roku sprzedaż na poziomie 8,5 – 9 mln ton. W ...

Kurs na zieloną energię

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest z roku na rok jest coraz popularniejsze. Jak ...

Nielegalny kabel w elektrowni atomowej

Służby bezpieczeństwa Ukrainy zapobiegły katastrofie w Południowo-Ukraińskiej Elektrowni Atomowej. Został tam zainstalowany „na dziko” siłowy ...

Enea liczy na partnerów w swoich projektach

Enea jest zainteresowana współpracą z partnerami przy realizowanych inwestycjach. Celem jest utrzymanie stabilności finansowej ...

Polski apetyt na prąd z Ukrainy

W tym roku Polska kupiła na Ukrainie prądu za 4,8 mln zł. Więcej importowali ...

Więcej zielonego prądu z turbin

Moce siłowni wiatrowych wzrosną w Polsce ponadtrzykrotnie do 2030 roku. Z szacunków Europejskiego Stowarzyszenia ...