Zgodnie ze wstępną umową inwestycyjną strony zobowiązały się prowadzić rozmowy w celu zawarcia wstępnej umowy sprzedaży akcji Rafako do 14 września 2023 r. Strony uzgodniły, że zakończenie procesu due diligence Rafako prowadzonego przez inwestora powinno nastąpić do 29 września 2023 r.

Strony wyraziły intencję zamknięcia transakcji przewidzianej w powyższej wstępnej umowie sprzedaży akcji Rafako w terminie do 30 września 2023 r. Uzgodniono jednak także, że zamknięcie transakcji powinno w każdym przypadku nastąpić nie później niż w terminie do 30 października 2023 r. 

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rafako ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób i powołało w skład Rady Nadzorczej firmy Pana Pawła Gricuka, który jest prezesem PG Energy.

Pod koniec lipca Rafako poinformowało, że otrzymało ostateczną ofertę PG Energy Capital Management dotyczącą objęcia przez inwestora akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki oraz nabycia przez niego akcji emitenta posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez PBG w restrukturyzacji w likwidacji.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 391 mln zł w 2022 r.