Wyniki

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku. Powtarzalny wynik EBITDA w II kwartale wyniósł ok. 1,6 mld złotych, czyli o 22 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku. W ujęciu narastającym powtarzalna EBITDA za I półrocze osiągnęła ok. 4,2 mld złotych i była niższa o 2 proc. niż w I półroczu ubiegłego roku.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w II kwartale 2022 roku ok. 3,8 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 2,2 mld złotych, przy czym w II kwartale roku 2021 analogiczne zdarzenie również wsparło wyniki o ok. 0,9 mld złotych.

Produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,0 TWh i była o 5 proc. niższa od produkcji w II kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,8 TWh (spadek o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 8,4 TWh, mniej o ok. 8 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ, co oznacza spadek o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez sektorze Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w II kwartale 2022 roku wyniosła 474,7 zł/MWh i była wyższa o około 215 złotych/MWh w porównaniu z II kwartałem 2021 roku. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 złotych/MWh, czyli był o około 194 złotych/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Czytaj więcej

PGE Baltica rozpoczyna badania środowiskowe dla kolejnej morskiej farmy wiatrowej

Produkcja ze stratą

Strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 44 mln złotych podczas, gdy w II kwartale 2021 roku odnotowany był zysk 601 mln złotych. Na istotny spadek wyniku wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały zrekompensowane przychodami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej. Podobnie podały w swoich raportach za I półrocze 2022 r. Tauron i Enea tworząc rezerwy z tego tytułu. PGE jednak w raporcie nie wskazuje na taką potrzebę. PGE podkreśla, że cena uprawnień do emisji CO2 w porównaniu do I półrocza 2021 r. wzrosła o 116 proc. Cena w węgla krajowego dla energetyki (PSCMI 1) zgodnie z danymi ARP kosztowały w czerwcu 2021 r. 249 zł za tonę. W czerwcu 2022 roku już blisko 346 zł.

Wyniki sektora ciepłownictwo także znajdują się pod silną presją rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. – W efekcie strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 154 mln złotych, przy 198 mln złotych zysku odnotowanego w II kwartale 2021 roku – czytamy w raporcie spółki.

Wobec wyższych odnotowanych cen rynkowych oraz zwiększonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych znacząco wzrósł powtarzalny zysk EBITDA sektora Energetyka Odnawialna, który w II kwartale 2022 roku wyniósł 340 mln złotych wobec 189 mln złotych w II kwartale roku ubiegłego. Niższe wolumeny dystrybuowanej energii elektrycznej skutkowały spadkiem EBITDA sektora Dystrybucja. W II kwartale 2022 roku powtarzalny wynik EBITDA wyniósł 681 mln złotych, wobec 716 mln w II kwartale roku minionego. Powtarzalny wynik EBITDA działu Obrotu wyniósł w II kwartale 2022 roku 558 mln złotych przy 342 mln złotych w porównywalnym okresie roku 2021. – Na poprawę wyniku wpłynęło w największym stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE – czytamy dalej.

Czytaj więcej

Przez Bogdankę węgla w Polsce będzie mniej. Enea już szuka gdzie indziej

Potrzeba większej gotówki na dodatkowy węgiel

Grupa przypomina, że jej spółka zależna, PGE Paliwa w dniu 8 sierpnia 2022 roku PGE Paliwa otrzymała decyzję Prezesa Rady Ministrów zmieniającą wcześniej wydaną decyzję i polecającą spółce zakupu węgla energetycznego w ilości przynajmniej 3 mln ton do końca października 2022 roku oraz sprowadzenie do kraju do końca kwietnia 2023 roku. - Spółka jest w trakcie realizacji decyzji, realizacja odbywa się na zasadach rynkowych – podkreśla przyznając jednocześnie, że realizacja decyzji spowoduje przejściowe zwiększenie zapotrzebowania na gotówkę PGE i potencjalny, okresowy wzrost zadłużenia w związku z rozliczaniem transakcji zakupu oraz odsprzedaży węgla.

NABE zgodnie z planem

Zgodnie z ramowym harmonogramem rozpoczęcie procesu due diligence na drodze do przejęcia elektrowni przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego zostało zaplanowane na III kwartał /IV kwartał 2022, a wycena wydzielanych spółek na IV kwartał 2022. Sprzedaż aktywów do NABE jest planowana na IV kwartał 2022 roku. PGE podkreśla, że sposób wyceny oraz rozliczenia długu i innych zobowiązań związanych z aktywami nie został jeszcze określony. - W związku z tym określenie wpływu wydzielenia na przyszłe sprawozdania finansowe PGE S.A. oraz GK PGE nie jest obecnie możliwe – czytamy w raporcie.

Czytaj więcej

Unimot szuka możliwości importu LPG z Zachodu

PGE spodziewa się kar za braki węgla

PGE raportuje, że w terminie do końca lutego 2022 r. w Elektrowni Dolna Odra i Elektrowni Rybnik zapas węgla został odbudowany i przekroczył minimalny poziom wskazany w przepisach, natomiast w Elektrowni Opole w powyższym terminie wymagany zapas węgla nie został odbudowany. - Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Energetyczne, karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązku utrzymania zapasów paliw (…), lub nie uzupełnia ich w terminie, (…). Wskazać należy, iż sam fakt naruszenia zakazu lub nakazu przewidzianego w ustawie Prawo Energetyczne skutkuje nałożeniem kary przez Prezesa URE – przypomina koncern. Ponieważ w Elektrowni Opole nie odbudowano wymaganych zapasów węgla w terminie do 28 lutego 2022 roku ryzyko nałożenia przez Prezesa URE kary na spółkę – podkreśla PGE - jest duże. Zgodnie z brzmieniem ustawy, wysokość kary nie może być niższa niż 10 tys. zł i wyższa niż 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może być niższa niż 10 tys. zł i nie może być wyższa niż 15 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej w poprzednim roku podatkowym. Na PGE GiEK S.A. nie została jeszcze nałożona kara z tytułu niedotrzymania obowiązku utrzymania i odbudowania zapasów węgla na odpowiednim poziomie w Elektrowni Opole zgodnie z terminem wyznaczonym przez Prezesa URE do 28.02.2022. - Biorąc pod uwagę niezależne od GK przyczyny niedotrzymania i nieodbudowania w wyznaczonym terminie wymaganych minimalnych zapasów węgla, a także fakt braku uprzedniej karalności PGE GiEK S.A. z tego tytułu, co powinno stanowić przesłankę do odpowiedniego miarkowania wymiaru kary, grupa szacuje, że wartość ewentualnej naliczonej kary nie powinna być istotna dla spółki, wobec czego w sprawozdaniu nie rozpoznano rezerw z tego tytułu – podkreśla.

PGE przypomina, że z uwagi na utrzymującą się sytuację na rynku surowcowym oraz szereg niezależnych od Grupy czynników w pierwszym półroczu występowały naruszenia minimalnych wymaganych poziomów zapasów w jednostkach wytwórczych grupy.