Projekt pływającego terminalu LNG typu FSRU w Porcie Gdańskim znalazł się na liście inwestycji, którym Komisja Europejska przyznała status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (ang. Projects of Common Interest – PCI). Są to kluczowe projekty infrastrukturalne mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na unijnym rynku energii.

– Wpisanie FSRU (statek LNG w Porcie Gdańskim) na nową listę projektów wspólnego zainteresowania potwierdza zgodność strategii Gaz-Systemu z celami energetycznymi Unii Europejskiej. FSRU to kolejna inwestycja naszej spółki, która będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne – mówi cytowany w komunikacie prasowym Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

""

Tomasz Stępień, prezes Gaz-System

energia.rp.pl

Tym samym polskiej spółce udało się już umieścić na liście inwestycji posiadających status PCI cztery projekty. Były one zgłoszone w ramach dwóch tzw. korytarzy priorytetowych określonych w rozporządzeniu dotyczącym transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (rozporządzenie TEN-E). Pierwszy to „Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu” (ang. Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP), który objął inwestycje dotyczące budowy gazociągów Baltic Pipe i Polska – Litwa (GIPL). Drugi korytarz priorytetowy to „Gazowe połączenia międzysystemowe Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej”, w ramach którego zgłoszono projekt gazociągu Polska – Słowacja wraz ze wschodnią nitką korytarza północ-południe w Polsce oraz wspomniane FSRU w Porcie Gdańskim.

Projekty PCI mają możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń oraz specjalnych rozwiązań regulacyjnych. Po spełnieniu określonych warunków status PCI umożliwia także ubieganie się o unijne dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

UE od roku 2013 r. sporządza listę PCI co dwa lata. Projekty na nią wpisane muszą przyczyniać się do realizacji strategicznych priorytetowych połączeń i obszarów infrastruktury energetycznej, w tym oddziaływać na rynki energii i integrację rynkową przynajmniej pomiędzy dwoma państwami członkowskimi. Inwestycje powinny też zwiększać konkurencję na rynkach energii wymagających pilnego rozwoju i aktualnie odizolowanych od pozostałych obszarów UE. Ponadto powinny wzmacniać istniejące transgraniczne połączenia i przyczyniać się do integracji w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej.