Wyrok Sądu zapadł na skutek odwołania złożonego przez PGE GiEK od odmownej decyzji Prezesa URE z 16 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty końcowej kosztów osieroconych. Spółka twierdziła, że korekta końcowa dla Elektrociepłowni Gorzów powinna zostać ustalona na dzień 31 sierpnia 2010 r. Jednak URE nie zgadzało się z taką interpretacją przepisów.

W uzasadnieniu decyzji regulator wyjaśniał, że okres korygowania dla wytwórcy należącego do grupy kapitałowej, ustalony jest do dnia, kiedy wygasa umowa długoterminowa o najdłuższym okresie obowiązywania, której stroną jest którykolwiek z wytwórców wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej istniejącej w dniu wydawania decyzji administracyjnej. Oznacza to, że okres korygowania dla PGE Elektrociepłowni Gorzów, którego następca prawnym jest PGE GiEK, wchodząca w skład grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej, będzie ustalony do dnia 16 grudnia 2016 r., tj. do czasu obowiązywania umowy z Elektrownią Turów, będącej jednym z oddziałów PGE GIEK

W odpowiedzi na odwołanie złożone przez PGE GiEK, Prezes URE stwierdził, iż mając na uwadze art. 31 ust. 1 Ustawy KDT, zgodnie z którym zakończenie okresu korygowania stanowi warunek konieczny do ustalenia wysokości korekty końcowej kosztów osieroconych oraz kierując się zasadami legalizmu i praworządności działania organów władzy publicznej, obowiązany był odmówić ustalenia wysokości ww. korekty końcowej dla tego przedsiębiorstwa przed dniem 16 grudnia 2016 r.

Sprawa trafiła do Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po rozpoznaniu sprawy, SOKiK w całości podzielił argumentację prawną zawartą w decyzji Prezesa URE i oddalił odwołanie wniesione przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.