EdF od Morza Śródziemnego po Bałtyk - przegląd prasy

Najciekawsze newsy z branży energetycznej wybrał Bartosz Mszyca

Publikacja: 15.02.2011 08:55

[b]:: "Parkiet": CCS niekorzystny dla elektrowni.[/b] Unijny pomysł wprowadzenia czystych technologii węglowych, który ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla, może być fatalny w skutkach dla polskich elektrowni. PGE, re­ali­zu­ją­ca pi­lo­tażo­wą in­sta­la­cję, ostrze­ga przed jej nie­opła­cal­no­ścią. Jak do­wie­dział się „Par­kiet”, Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na jesz­cze w tym kwar­ta­le wy­stą­pi [b][link=http://www.parkiet.com/artykul/1019522_CCS-niekorzystny--dla-elektrowni.html"target="_blank]z wnio­skiem o ko­lej­ne do­fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków unij­nych bu­do­wy pierw­szej in­sta­la­cji CCS w swo­jej elek­trow­ni w Beł­cha­to­wie. [/link][/b]

:: "Parkiet": CEZ - Wyprzedaż aktywów. Cze­ski kon­cern CEZ?pla­nu­je po­zbyć się wła­snej sie­ci te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­nej. Na ra­zie fir­ma chce zba­dać za­in­te­re­so­wa­nie ewentualnych na­byw­ców.Je­śli po­ja­wią się chęt­ni, la­tem mo­że roz­pi­sać prze­targ. Orien­ta­cyj­na war­tość trans­ak­cji – jak po­dał wczo­raj cze­ski ty­go­dnik „Eu­ro” – mo­że się­gnąć na­wet 2 mld ko­ron, czy­li 330 mln zł. [b][link=http://www.parkiet.com/artykul/7,1019567_CEZ--Wyprzedaz-aktywow.html"target="_blank]In­for­ma­cje o możli­wej sprze­da­ży sie­ci po­twier­dzi­ła też Eva No­va­ko­va, rzecz­nicz­ka CEZ.[/link][/b]

[b]:: "Dziennik Gazeta Prawna": EdF od Morza Śródziemnego po Bałtyk.[/b] We Francji i w Hiszpanii rządzą państwowe firmy energetyczne. W Niemczech połowa rynku należy do koncernów prywatnych. W Polsce w siłę może urosnąć kontrolowany przez Paryż EdF. Firma, w której 84 proc. udziałów ma Paryż, jest jednym z najaktywniejszych koncernów energetycznych w Europie, choć sama nie lubi konkurencji. We Francji posiada 88-proc. udział w tamtejszym rynku energii. W Polsce od 2000 r. do EdF należy Elektrownia Rybnik, która dziś daje mu 10 proc. udziału w rynku produkcji prądu. Koncern stara się też o zakup Enei. [b][link=http://forsal.pl/artykuly/487260,od_morza_srodziemnego_po_baltyk_enea_moze_powiekszyc_imperium_edf.html"target="_blank]Koncern obecny jest także w innych krajach UE: na Węgrzech (10 proc.), we Włoszech (7,2 proc.) oraz w Wielkiej Brytanii (15,3 proc.).[/link][/b]

[b]:: "Dziennik Gazeta Prawna": Orlen i Lotos biorą autogaz.[/b] Rynek LPG w Polsce w ubiegłym roku skurczył się o 3 proc. Inwestycja w montaż instalacji gazowej w nowych samochodach jest dużo mniej opłacalna niż kilka lat temu. Orlen i Lotos zwiększyły w 2010 r. sprzedaż autogazu pomimo tego, że jego zużycie w Polsce spadło o prawie 50 tys. ton. [b](wydanie papierowe)[/b]

[b]:: "Dziennik Gazeta Prawna": TNK-BP może wejść w transakcję BP z Rosnieftem.[/b] Zarząd TNK-BP kierowany przez rosyjskiego miliardera Michaiła Fridmana zawnioskuje prawdopodobnie na posiedzeniu rady dyrektorów, by przedsiębiorstwo, w którym udziały ma BP, włączyło się w sojusz z Rosnieftem. Firma została wyłączona z transakcji BP/Rosnieft ogłoszonej w ubiegłym miesiącu. Porozumienie obejmuje wymianę akcji na sumę 16 mld dol. i przedsięwzięcia eksploracyjne na Morzu Karskim i w Arktyce. [b](wydanie papierowe)[/b]

[b]:: "Puls Biznesu": W kwietniu oferta dla Bartimpeksu.[/b] Wszystko wskazuje na to, że dopiero w kwietniu Gas-Trading, 4-proc. akcjonariusz EuRoPol Gazu, pozna propozycje dotyczące sposobu usunięcia jej ze spółki. Zmian w akcjonariacie domagają się Gazprom i PGNiG, które mają po 48 proc. akcji. W 2010 r. ustaliły, że po usunięciu wspólnika będą miały po 50 proc. [b](wydanie papierowe)[/b]

[b]:: "Parkiet": CCS niekorzystny dla elektrowni.[/b] Unijny pomysł wprowadzenia czystych technologii węglowych, który ma ograniczyć emisję dwutlenku węgla, może być fatalny w skutkach dla polskich elektrowni. PGE, re­ali­zu­ją­ca pi­lo­tażo­wą in­sta­la­cję, ostrze­ga przed jej nie­opła­cal­no­ścią. Jak do­wie­dział się „Par­kiet”, Pol­ska Gru­pa Ener­ge­tycz­na jesz­cze w tym kwar­ta­le wy­stą­pi [b][link=http://www.parkiet.com/artykul/1019522_CCS-niekorzystny--dla-elektrowni.html"target="_blank]z wnio­skiem o ko­lej­ne do­fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków unij­nych bu­do­wy pierw­szej in­sta­la­cji CCS w swo­jej elek­trow­ni w Beł­cha­to­wie. [/link][/b]

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie