Tauron zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów całej grupy na koniec 2022 r.” Analizy przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazały zasadność utworzenia odpisów w wysokości 882 mln zł z tytułu utraty wartości finansowania udzielonego spółce Tauron Wytwarzanie S.A.” – czytamy. To jednak nie koniec odpisów. „Przeprowadzone analizy wykazały również zasadność dokonania odpisów w odniesieniu do wartości udziałów posiadanych przez Emitenta w Tauron Inwestycje Sp. z o.o. („TI”) oraz udzielonych na rzecz TI pożyczek o łącznej wartości 114 mln zł.” – czytamy w raporcie spółki. W rezultacie przeprowadzonych testów Tauron szacuje, że powyższe odpisy wpłyną na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego brutto o 996 mln zł. Przypomnijmy, że od początku tego roku Tauron Wytwarzanie nie należy już do Taurona, a w pełni do Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Termin minął, spór Rafako z Tauronem bez rozwiązania

Co więcej jednak, w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy, analizy przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów, a także wartości firmy w ramach segmentu Wytwarzanie w wysokości 75 mln zł. „W rezultacie przeprowadzonych testów Emitent szacuje, że powyższe odpisy wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego brutto grupy o 75 mln zł.” – tłumaczy spółka.

Ujęcie powyższych odpisów – jak zastrzega spółka – nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.