EC Będzin uspokaja i zapewnia, że poradzi sobie z problemami

Poważne wątpliwości wobec przyszłości spółki EC Będzin ma jej rewident. Zarząd spółki podkreśla, że sytuacja nie jest nowa, a sam zarząd dąży do poprawy, aby w przyszłości uzyskać pozytywną opinię od biegłego rewidenta.

Publikacja: 02.10.2023 18:30

EC Będzin uspokaja i zapewnia, że poradzi sobie z problemami

Foto: wikimedia/ Charlie89

 Rewident śródrocznego sprawozdania finansowego EC Będzin podkreśla, że Grupa  w pierwszym półroczu 2023 r. wygenerowała stratę netto w wysokości 46,7 mln zł oraz odnotowała ujemne kapitały własne w wysokości 467.315 tys. zł.

Wątpliwości rewidenta 

W skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2023 r. wyniosły 660.861 tys. zł., a aktywa obrotowe 86.638 tys. zł. Jak czytamy dalej w sprawozdaniu audytora, nadwyżka krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami finansowymi w wysokości 574.224 tys. zł jest wynikiem założonej rezerwy na koszty praw do emisji CO2, które spółka zależna była zobowiązana umorzyć.

Czytaj więcej

EC Będzin znów na fali i szykuje się do dużej inwestycji

"Zarząd firmy przedstawił różne scenariusze, które bazują na braku konieczności wypływów pieniężnych z tytułu nieumorzonych praw do emisji CO2 za lata 2020-2022 oraz braku konieczności zapłaty kary za nieumorzone prawa za 2020 rok. W toku przeprowadzonego przeglądu nie uzyskaliśmy wystarczających i odpowiednich dowodów potwierdzających, iż przyjęte przez zarząd jednostki dominującej założenie dotyczące kontynuacji działalności jest zasadne." - czytamy w uzasadnieniu.

W finalnej części sprawozdania rewidenta czytamy, że w  związku z tym, iż "Grupa Kapitałowa nie jest w stanie w najbliższym czasie wygenerować przepływów pieniężnych, które pozwoliłyby jej na spłatę grożących jej kar oraz rozliczenia nieumorzonych historycznie praw do emisji CO2 za lata 2020-2022", zdaniem audytora może to "spowodować brak możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową w przypadku realizacji negatywnego scenariusza".

Zapewnienia zarządu 

W nawiązaniu do tego raportu rewidenta, zapytaliśmy spółkę, czy zarząd godzi się ze stwierdzeniem, że przez nieumorzone prawa do emisji CO2 istnieje ryzyko kontynuacji działalności firmy. Spółka podkreśla, że sprawa związana z nieumorzonymi prawami do emisji CO2 dotyczy tylko Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. "Żadne inne spółki z Grupy Kapitałowej, w tym EC Będzin S.A. nie są bezpośrednio związane z tym zagadnieniem. Po drugie, analizy i opinie ekspertów wskazują, że niewywiązanie się spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. z obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2 nie wpływa bezpośrednio na jej zdolność do kontynuacji działalności, chociaż wpływa to na wynik finansowy tej spółki" - zapewnia koncern, który podkreśla, że dostrzega możliwość stabilnego rozwoju EC Będzin S.A. niezależnie od sytuacji Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Mniejsza strata EC Będzin, ale audytor stawia pytania o przyszłość firmy

Zarząd Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. deklaruje także chęć wypełnienia zobowiązań związanych z umorzeniem uprawnień do emisjami CO2, o których wspomina rewident. "Priorytetem jednak jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostaw ciepła dla mieszkańców. Spółka jest kluczowym dostawcą ciepła i ma obowiązek utrzymania infrastruktury energetycznej. W tym roku zostały przeprowadzone istotne prace remontowe (wartość prac to ponad 30 mln zł netto), które mają na celu zapewnienie stabilności funkcjonowania posiadanej infrastruktury i ciągłości dostaw" - podkreśla firma w odpowiedzi na nasze pytanie.

Spółka widzi rozwiązania długofalowo w nowych źródłach. "W dalszej kolejności cała Grupa Kapitałowa stoi przed wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną i koniecznością rozwoju w zakresie instalacji mało lub bez emisyjnych. Dopiero po tych priorytetach spółka planuje zająć się kwestią zobowiązań związanych z uprawnieniami do emisjami CO2." - podkreśla firma. 

Co jednak sytuacją tu i teraz i ew. możliwymi karami dot. uprawnień do emisji CO2. "Aktualnie żadna z firm w grupie kapitałowej nie została ukarana. Jedyne postępowanie w przedmiocie nałożenia kary jakiej jest obecnie prowadzone dotyczy spółki Elektrociepłowna Będzin Sp. z o.o. i dotyczy niewywiązania się z obowiązku umorzenia uprawnień do emisji za 2020 rok. Jednak do czasu wydania ostatecznej decyzji nie można przewidzieć zarówno wysokości ew. kary jak i terminu jej płatności. W przypadku nałożenia kary, spółka ma prawo do odwołania i innych środków prawnych, które mogą wpłynąć na jej płatność." - wyjaśnia spółka.

Czytaj więcej

EC Będzin na celowniku KNF. Jest wniosek do prokuratury

Zarząd EC Będzin tłumaczy, że sytuacja, w której audytor odmawia sformułowania wniosku w raporcie wynikowym firmy nie jest nowa. "Mimo analogicznego stanowiska audytorów badających sprawozdania finansowe Spółki za zeszłe lata, EC Będzin S.A. nadal funkcjonuje, a wiele uprzednio wskazywanych ryzyk zostało już wyeliminowane. Zarząd dąży do poprawy sytuacji spółki, aby w przyszłości uzyskać pozytywną opinię od biegłego rewidenta." - uspokaja firma. 

 Rewident śródrocznego sprawozdania finansowego EC Będzin podkreśla, że Grupa  w pierwszym półroczu 2023 r. wygenerowała stratę netto w wysokości 46,7 mln zł oraz odnotowała ujemne kapitały własne w wysokości 467.315 tys. zł.

Wątpliwości rewidenta 

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ciepło
Nowy podatek od ogrzewania może za kilka lat wzrosnąć czterokrotnie
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Ciepło
Geotermia nadzieją na dekarbonizację. Walka z kryzysem energetycznym
Ciepło
Były zarząd Tauronu nie otrzymał absolutorium za 2023 r.
Ciepło
Pompy ciepła pod lupą UOKiK. Miażdżące wyniki kontroli
Ciepło
Ciepłownie chciałyby uciec przed podwyżką w dekarbonizację