materiały prasowe

Taki sam okres czasu na złożenie uwag mają także inne ministerstwa i urzędy centralne. Resort klimatu i środowiska, zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym przygotowało wzór wniosku o jego wypłatę. Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Czytaj więcej

Anna Moskwa: Więcej węgla i dodatków, a na horyzoncie nowy podatek

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W ustawie wskazano, że wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

– W konsekwencji, w celu zapewnienia sprawności procesu weryfikacji wniosków i wypłacania dodatków przez gminy ustawodawca uznał, że zasadne jest wprowadzenie jednolitego wzoru wniosku. Wniosek ten powinien zwierać przy tym wszystkie dane i informacje niezbędne gminie do dokonania jego weryfikacji, zgodnie z przywołanymi kryteriami ustawowymi – czytamy w projekcie rozporządzeniu.

Czytaj więcej

Dodatek węglowy za wpis lub zgłoszenie ułatwi wszystkim życie

Co powinien zawierać wniosek?

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego obejmuje dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość), i jego gospodarstwa domowego. – Weryfikacja tych danych przez gminę jest konieczna, w szczególności z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy – uzasadnia resort.

We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania, co jest istotne przy ustalaniu właściwości miejscowej gminy, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Przez rachunek bankowy należy rozumieć także rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Kluczowe z punktu widzenia weryfikacji przez gminę przesłanek wypłaty dodatku węglowego jest zawarcie we wzorze wniosku informacji o głównym źródle ogrzewania na paliwo stałe.

Wnioskodawca będzie musiał także oświadczyć, iż jego gospodarstwo domowe nie korzysta lub nie korzystało z węgla zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, który oferował surowiec na zasadach ujętych we wcześniejszej ustawie o cenie gwarantowanej na poziomie niż 996,60 zł brutto za tonę, przyjętej przez Parlament w czerwcu.

Czytaj więcej

Dodatek węglowy rozpala wyobraźnię. Szerokie pole do nadużyć

Skrócony czas na konsultacje

Czas na konsultacje międzyresortowe oraz publiczne przede wszystkim z samorządami) to 5 dni od dnia udostępnienia projektu rozporządzenia. Został on opublikowany w środę 10 sierpnia br. – Skrócony termin uzgodnień wynika z konieczności pilnego procedowania projektu oraz priorytetowego traktowania przedmiotowej regulacji z uwagi na potrzebę niezwłocznego wdrożenia jednolitego wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego zgodnego z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (ustawa skierowana do podpisu Prezydenta) i możliwości sprawnej wypłaty tego dodatku węglowego jego beneficjentom jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego – argumentuje resort w piśmie kierujących projekt do konsultacji. Samorządy będą odpowiedzialne za weryfikację wniosku. Z racji dodatkowego zadania zleconego otrzymają z budżetu 2 proc. wartości przedsięwzięcia. Koszt dodatku węglowego szacowany jest na 11,5 mld zł.

Wnioski o dopłatę do zakupu węgla rzędu 3000 zł będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r. Wypłata środków będzie zaś możliwa w listopadzie bądź w grudniu, w zależności od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Czytaj więcej

Dodatek węglowy uchwalony. Sejm odrzucił rewolucyjne poprawki Senatu