Zgodnie z deklaracjami ministerstwa klimatu i środowiska prezentowanymi jeszcze w 2020 r., liczbę 1 mln prosumentów, właścicieli mikroinstalacji, produkującej energię z OZE, polska energetyka miała osiągnąć do 2030 r. Jednak jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, okazało się jednak, że dzięki korzystnemu systemowi rozliczeń w formie opustów oraz dotacji do mikroinstacji, w ramach programu Mój Prąd, udało się osiągnąć ten poziom osiem lat przed planowaną datą. Większość z nich stanowią instalacje fotowoltaiczne, w znacznej części są to mikroinstalacje prosumenckie, przyłączone do sieci OSD na podstawie zgłoszenia.

Moc zainstalowana w domowych mikroinstalacjach wynosi 7,3 GW. Cała moc zainstalowana w fotowoltaice wynosiła zaś w marcu 8,8 GW, zaś w OZE (licząc także inne źródła jak wiatr) już 18,1 GW.

W 2021 r., przyłączono prawie 400 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na 3 GW mocy. Łączna moc zainstalowana na koniec 2021 r., wynosiła ponad 6 GW. W pierwszym kwartale 2022 r., Operatorzy Sieci Dystrybucji przyłączyli prawie 152,8 tys. nowych mikroinstalacji. Tak lawinowy wzrost na początku roku to efekt wygaśnięcia systemu opustów, dla nowych instalacji zgłaszanych do sieci. Instalacje podłączane do sieci po 1 kwietnia br., są już rozliczane w ramach tzw. systemu kosztowego (Net-billing).

Dla porównania, w pierwszym kwartale ubiegłego roku przyłączono 64 tys. mikroinstalacji. W zatwierdzonym w 2021 r., dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” wskazano, że szacunkowa łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach i w dużych instalacjach OZE wyniesie w 2030 r., 5-7 GW. Dynamiczny rozwój mikroinstalacji spowodował, że już na koniec trzeciego kwartału 2021 r. moc zainstalowana tylko w tym sektorze przekroczyła 5 GW. Obecnie moc samych mikroinstalacji przyłączonych przez OSD przekracza już wielkość mocy OZE, która według założeń „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” miała zostać osiągnięta w 2030 r.

Z drugiej jednak strony, rosnąca liczba rozproszonych źródeł wytwórczych powoduje po stronie operatorów sieci dystrybucyjnych konieczność dostosowania sieci elektroenergetycznej i wymaga dużych nakładów inwestycyjnych i organizacyjnych oraz zaangażowania znaczącej liczby pracowników. – Średni roczny poziom inwestycji operatorów sieci dystrybucyjnych to około 6 mld zł. Należy podkreślić, że w ostatnich latach OSD zwiększyły znacząco wydatki na przyłączenia OZE do sieci – informuje Tauron.