Nie­co po­nad 2 mln zł za­pła­ci­ły w ubie­głym ro­ku fir­my, w któ­rych udzia­ły ma Pe­tro­li­nvest, za 13 kon­ce­sji na po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce – do­wie­dzia­ła się „Rz". Kwo­ta ta obej­mu­je opła­ty za użyt­ko­wa­nie gór­ni­cze oraz opła­ty kon­ce­syj­ne. Śred­nio jed­no po­zwo­le­nie kosz­to­wa­ło za­tem 155 tys. zł.

Tym­cza­sem Ber­trand Le Gu­ern, pre­zes Pe­tro­li­nve­stu, wy­ce­nia je obec­nie, me­to­dą po­rów­naw­czą w sto­sun­ku do in­nych trans­ak­cji ryn­ko­wych, na oko­ło 500 mln do­la­rów (oko­ło 1,6 mld zł).

In­we­sto­rzy w te wy­ce­ny jed­nak nie wie­rzą, co naj­le­piej wi­dać po war­to­ści ryn­ko­wej Pe­tro­li­nve­stu. W pią­tek ak­cje gdyń­skiej spół­ki kosz­to­wa­ły na gieł­dzie 2,77 zł, co da­je ka­pi­ta­li­za­cję na po­zio­mie 356 mln zł. Ana­li­ty­cy i gra­cze twier­dzą, że jed­nym z po­wo­dów jest nie­ naj­lep­sza ja­kość ra­por­tów bie­żą­cych, dla­te­go też od kil­ku­na­stu dni Sto­wa­rzy­sze­nie In­we­sto­rów In­dy­wi­du­al­nych pró­bu­je uzy­skać od­po­wie­dzi na kil­ka­na­ście py­tań, w tym na py­ta­nie o kosz­ty na­by­cia kon­ce­sji.

Tym­cza­sem ju­tro od­bę­dzie się NWZA Pe­tro­li­nve­stu, pod­czas któ­re­go ak­cjo­na­riu­sze zde­cy­du­ją o wa­run­ko­wym pod­wy­ższe­niu ka­pi­ta­łu za­kła­do­we­go spół­ki w dro­dze emi­sji od 40 do 60 mln ak­cji se­rii E z wy­łą­cze­niem pra­wa po­bo­ru. Za­nim to na­stą­pi, mniej­szo­ścio­wi udzia­łow­cy chcie­li się do­wie­dzieć szcze­gó­łów na te­mat in­we­sty­cji w po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go w Pol­sce, któ­re są jed­nym z pod­sta­wo­wych ce­lów ofer­ty. Pe­tro­li­nvest po­dał w ubie­głym ty­go­dniu, że przy­go­to­wu­je od­po­wie­dzi i prze­ka­że je w sto­sow­nym try­bie. Przed­sta­wi­cie­le SII li­czą, że na­stą­pi to dziś w for­mie ko­mu­ni­ka­tu bie­żą­ce­go spół­ki.