- Zmiany legislacyjne, jakie mają wejść do krajowego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, mają fundamentalne znaczenie dla branży paliwowej. Przedmiotowa nowela wdraża bardzo istotne obowiązki dla przedsiębiorców naftowych w związku z koniecznością przeciwdziałania przestępczości gospodarczej w obrocie paliwami. Integralnym działaniem, jakie powinno towarzyszyć powyższym zmianom prawa, jest wdrożenie spójnej i skutecznej polityki koncesjonowania rynku paliw ciekłych – twierdzi POPiHN i postuluje m.in. wypracowanie nowej definicji paliw ciekłych, obejmującej wszystkie rodzaje paliw, bez względu na ich przeznaczenie, od których produkcji lub przywozu istnieje obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych oraz obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

Według branży wyeliminuje to ryzyko pozostawienia poza koncesjonowaniem określonych rodzajów paliw ciekłych. POPiHN chce ponadto wyodrębnić koncesję na wytwarzanie paliw i koncesji na obrót paliwami z zagranicą koncesji wydawane wyłącznie dla gazu płynnego LPG (paliwo to zwolnione będzie z obowiązku złożenia zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł w całym okresie działalności koncesjonowanej – rozwiązanie to ma wyeliminować ryzyko wykorzystywania tej koncesji do wytwarzania lub przywozu bez złożonego zabezpieczenia innych paliw ciekłych objętych obowiązkiem posiadania takiego zabezpieczenia).

Ponadto POPiHN zwraca się o zoptymalizowanie nadzoru nad koncesjami oraz publikację informacji o koncesjonariuszach i rynku paliw na stronach URE (w tym informacji o cofniętych koncesjach i przyczynach ich cofnięcia, o złożonym zabezpieczeniu majątkowym i okresie jego ważności, czy liście podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie biopaliw ciekłych). Branża liczy także, iż prezes URE powoła stały zespół roboczy pełniący funkcję konsultacyjno-doradczą w zakresie rynku paliw ciekłych w Polsce, w skład którego weszliby przedstawiciele regulatora, innych organów administracji i przedstawiciele organizacji branży.