Biogazownie w Polsce rozwijają się w dobrym kierunku

Realizując zapisy zawarte w „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku”, Ministerstwo Gospodarki przygotowało dokument „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce”

Publikacja: 28.04.2010 13:34

Biogazownie w Polsce rozwijają się w dobrym kierunku

Foto: Rzeczpospolita

Zakłada on budowę do 2020 roku w każdej polskiej gminie, która ma odpowiednie warunki do uruchomienia takiego przedsięwzięcia, średnio jednej biogazowni. Będą one wykorzystywały biomasę pochodzenia rolniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przewiduje się, że instalacje takie będą powstawały w gminach wiejskich oraz tam, gdzie występują duże ilości surowca, z którego można pozyskiwać biogaz.

Biogaz jest doskonałym paliwem odnawialnym i może być produkowany na bardzo wiele sposobów, nie tylko z odchodów zwierzęcych, ale także surowców rolniczych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego oraz biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej. Obecnie największe ilości biogazu pozyskiwane są z substratu składowiskowego oraz z oczyszczalni ścieków.

Sposób wykorzystania biogazu rolniczego zależy od wielu czynników charakterystycznych dla lokalizacji poszczególnych instalacji, np. odległości od sieci przesyłowej czy zapotrzebowania na konkretny nośnik energii. Dlatego „Kierunki rozwoju biogazowni” nie przesądzają o minimalnej czy też maksymalnej mocy instalowanych urządzeń, jak też o sposobie wykorzystania wytworzonego biogazu. Decyzje te pozostają w gestii inwestorów zarządzających konkretnymi instalacjami oraz władz lokalnych, na których terenie powstaną. Będą również poprzedzone stosownymi konsultacjami ze społecznością lokalną.

Warto również podkreślić, że w znowelizowanym ostatnio prawie energetycznym zawarto zapisy, które ułatwią przedsiębiorcom inwestowanie w przemysł bioenergetyczny. Ustawa określa m.in. warunki przyłączenia biogazowni do sieci dystrybucyjnej. Biogaz rolniczy oczyszczony do parametrów jakościowych gazu ziemnego wysokometanowego lub gazu zaazotowanego będzie tłoczony do sieci dystrybucyjnych lub lokalnych instalacji.

Nowelizacja zawiera także instrument wsparcia w postaci skorelowania systemu promocji biogazu rolniczego z funkcjonującym systemem świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE. Stanie się to z pewnością istotnym bodźcem dla potencjalnych inwestorów, którzy będą chcieli wybudować biogazownię. Zależy nam na pełnej transparentności tego procesu.

W ciągu najbliższych miesięcy właściwi ministrowie przygotują przepisy, które umożliwią realizację priorytetów zawartych w dokumencie „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce”. Instytucje i jednostki odpowiedzialne za wdrażanie projektu będą zobligowane do monitorowania postępów jego realizacji. Informacje takie zgromadzi minister gospodarki, który będzie czuwał nad terminową realizacją założonego harmonogramu.

Ministerstwo Gospodarki chce dotrzeć z programem do wielu grup beneficjentów. Planowana jest akcja informacyjno-promocyjna, która rozwieje obawy wynikające z wytwarzania biogazu. Intencją ministerstwa jest rozpowszechnianie wiedzy o procesach i technologiach wytwarzania i zagospodarowania wytworzonego biogazu, procedurach postępowania przy lokalizacji inwestycji, dostępie do technologii i źródeł finansowania.

W realizacji akcji edukacyjnej uczestniczyć będą ośrodki naukowo-szkoleniowe, pracownicy resortów, ośrodków doradztwa rolniczego, jednostki badawcze i dydaktyczne oraz media.

Zakłada on budowę do 2020 roku w każdej polskiej gminie, która ma odpowiednie warunki do uruchomienia takiego przedsięwzięcia, średnio jednej biogazowni. Będą one wykorzystywały biomasę pochodzenia rolniczego do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Przewiduje się, że instalacje takie będą powstawały w gminach wiejskich oraz tam, gdzie występują duże ilości surowca, z którego można pozyskiwać biogaz.

Biogaz jest doskonałym paliwem odnawialnym i może być produkowany na bardzo wiele sposobów, nie tylko z odchodów zwierzęcych, ale także surowców rolniczych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego oraz biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej. Obecnie największe ilości biogazu pozyskiwane są z substratu składowiskowego oraz z oczyszczalni ścieków.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie