Orlen i Lotos stracą na wojnie cenowej - przegląd prasy

Najciekawsze newsy z branży energetycznej wybrał Bartosz Mszyca

Publikacja: 03.01.2011 09:12

[b]:: "Parkiet": Wiceprezes Lotosu - Udowodnimy, że warto było rozbudować rafinerię.[/b] - Na­szą si­łą jest to, że koń­czy­my pe­wien etap, któ­ry przy­nie­sie po­pra­wę re­zul­ta­tów. Udo­wod­ni­my, że ten pro­gram roz­wo­ju ra­fi­ne­rii, na któ­ry się zde­cy­do­wa­li­śmy, miał sens i przy­no­si efek­ty [b][link=http://www.parkiet.com/artykul/24,1002640.html"target="_blank]- mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes ds. finansów Grupy Lotos[/link][/b]

[b]:: "Parkiet": GDF Suez rozważa sprzedaż aktywów.[/b] GDF Su­ez, ope­ra­tor naj­więk­szej w Eu­ro­pie sie­ci prze­sy­ło­wej ga­zu ziem­ne­go, roz­wa­ża plan emi­sji ak­cji lub sprze­da­ży mniej­szo­ścio­wych udzia­łów w fir­mach wy­do­by­wa­ją­cych ro­pę naf­to­wą i gaz ziem­ny. Już wkrót­ce daw­ny fran­cu­ski mo­no­po­li­sta ga­zo­wy za­mie­rza za­trud­nić bank in­we­sty­cyj­ny do prze­pro­wa­dze­nia pier­wot­nej ofer­ty pu­blicz­nej al­bo po­mo­cy w znalezieniu na­byw­cy udzia­łów. [b][link=http://www.parkiet.com/artykul/31,1002655.html"target="_blank]Ak­cje w ofer­cie by­ły­by sprze­da­wa­ne w Lon­dy­nie al­bo w Pa­ry­żu. [/link][/b]

[b]:: "Parkiet": Rekordowe wydobycie.[/b] Ro­sja, któ­ra jest naj­więk­szym świa­to­wym pro­du­cen­tem ro­py naf­to­wej, wy­do­by­ła jej w 2010 r. naj­wię­cej w ca­łej swo­jej post­so­wiec­kiej hi­sto­rii. Wy­do­by­cie su­row­ca wzro­sło w mi­nio­nym ro­ku o 2,2 proc., do 10,15 mln ba­ry­łek na do­bę. [b][link=http://www.parkiet.com/artykul/30,1002656.html"target="_blank]W ca­łym 2009 r. śred­nio wy­no­si­ło 9,93 mln ba­ry­łek.[/link][/b]

[b]:: "Dziennik Gazeta Prawna": Orlen i Lotos stracą na wojnie cenowej.[/b] Szykuje się prawdziwa wojna cenowa między dwoma krajowymi producentami paliw. Gra toczy się o kontrakty warte kilka miliardów złotych. Rękawicę pierwszy rzucił Lotos, który w zeszłym tygodniu podpisał lukratywną, wartą 4 mld zł umowę na sprzedaż paliwa firmie Shell w 2011 roku. Tym samym odebrał jednego z największych klientów konkurentowi z Płocka. Według ekspertów to wyraźny sygnał, że czeka nas zacięta rywalizacja o kolejne kontrakty – z BP, Łukoilem i Neste. [b][link=http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/475535,orlen_i_lotos_straca_na_wojnie_cenowej.html"target="_blank]W 2010 roku tylko te trzy sieci kupiły w krajowych rafineriach paliwa za niemal 9 mld zł.[/link][/b]

[b]:: "Dziennik Gazeta Prawna": PGE i Enea przeznaczą miliardy na inwestycje.[/b] W 2011 r. rozstrzygnięte zostaną przetargi na budowę nowych bloków energetycznych za co najmniej 19 mld zł. Pewniakami są inwestycje państwowych przedsiębiorstw. Elektrownie muszą się modernizować, bo w najbliższych latach zamykane będą stare bloki energetyczne. Do końca 2015 r. ze względów bezpieczeństwa muszą zostać zamknięte siłownie o mocy ponad 6 tys. MW. [b][link=http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/475537,pge_i_enea_przeznacza_miliardy_na_inwestycje.html"target="_blank]Trwa wyścig z czasem, żeby w polskich domach nie zgasły żarówki.[/link][/b]

[b]:: "Puls Biznesu": Pawłowiczki postawią wiatraki.[/b] W niewielkiej gminie w Opolskiem Ekoenergia Polska zbuduje 86 elektrowni. O tym, że prywatny inwestor chce wybudować w gminie Pawłowiczki elektrownie wiatrowe, mówi się od kilku lat, ale dopiero teraz projekt znalazł się na właściwym torze. 86 wiatraków wyrośnie w 15 miejscowościach, pierwsze powinny pojawić się jesienią 2011 r. [b](wydanie papierowe)[/b]

[b]:: "Parkiet": Wiceprezes Lotosu - Udowodnimy, że warto było rozbudować rafinerię.[/b] - Na­szą si­łą jest to, że koń­czy­my pe­wien etap, któ­ry przy­nie­sie po­pra­wę re­zul­ta­tów. Udo­wod­ni­my, że ten pro­gram roz­wo­ju ra­fi­ne­rii, na któ­ry się zde­cy­do­wa­li­śmy, miał sens i przy­no­si efek­ty [b][link=http://www.parkiet.com/artykul/24,1002640.html"target="_blank]- mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes ds. finansów Grupy Lotos[/link][/b]

Pozostało 85% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro