URE znowu wezwał PGNiG do korekty wniosku taryfowego

Ze wzglę­du na brak możliwości pod­wy­żek cen ga­zu firma roz­wa­ża ogra­ni­cze­nie in­we­sty­cji pla­no­wa­nych na przy­szły rok

Publikacja: 21.12.2011 03:19

URE znowu wezwał PGNiG do korekty wniosku taryfowego

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two po raz ko­lej­ny zo­sta­ło we­zwa­ne przez Urząd Re­gu­la­cji Ener­ge­ty­ki do do­ko­na­nia ko­rek­ty i uzu­peł­nie­nia wnio­sku ta­ry­fo­we­go na gaz. – PGNiG ma 14 dni na udzie­le­nie od­po­wie­dzi. W we­zwa­niu przede wszyst­kim do­ma­ga­my się ob­niż­ki ta­ry­fy na gaz – mó­wi Agniesz­ka Gło­śniew­ska, rzecz­nik URE. Nie pre­cy­zu­je, o ja­ką pod­wyż­kę wnio­sku­je PGNiG. Wia­do­mo je­dy­nie, że jest  wy­so­ka, dwu­cy­fro­wa. Ana­li­ty­cy sza­cu­ją jej wy­so­ko­ść na 10 – 17 proc.

Przed­sta­wi­cie­le PGNiG nie chcą się wy­po­wia­dać w spra­wie ko­lej­ne­go we­zwa­nia m.in. dla­te­go, że nie wpły­nę­ło ono jesz­cze do spół­ki. Wcze­śniej Sła­wo­mir Hinc, wi­ce­pre­zes ds. fi­nan­so­wych ga­zow­ni­czej spół­ki, mó­wił jed­nak, że już we wcze­śniejszej od­po­wie­dzi kon­cern do­sto­so­wał się do wszyst­kich ocze­ki­wań pre­ze­sa URE. Z in­for­ma­cji „Rz" wy­ni­ka, że ze wzglę­du na brak wyż­szej ta­ry­fy na gaz gru­pa roz­wa­ża ogra­ni­cze­nie pla­no­wa­nych na przy­szły rok in­we­sty­cji. Wcze­śniej za­po­wia­da­no je na po­zio­mie oko­ło 5 mld zł (nie wli­cza­jąc w to za­ku­pu war­szaw­skich elek­tro­cie­płow­ni).

142 mln zł to łączna strata operacyjna poniesiona przez PGNiG na handlu gazem w II i III kwartale

Pie­nią­dze pla­no­wa­no wy­dać na mo­der­ni­za­cję ga­zo­cią­gów dys­try­bu­cyj­nych (1,3 mld zł), bu­do­wę pod­ziem­nych ma­ga­zy­nów ga­zu (0,6 mld zł), po­szu­ki­wa­nia ro­py i ga­zu (1,1 mld zł), bu­do­wę ko­palń (1 mld zł) oraz na in­we­sty­cje ka­pi­ta­ło­we. Któ­re z nich gru­pa ogra­ni­czy w pierw­szej ko­lej­no­ści, na ra­zie nie wia­do­mo.

Nie­za­leż­nie od te­go spół­ka na pod­sta­wo­wej dzia­łal­no­ści, ja­ką jest han­del ga­zem, bę­dzie od­no­to­wy­wać stra­ty, co mo­że prze­ło­żyć się na ujem­ny wy­nik net­to ca­łej gru­py. Ka­mil Kliszcz, ana­li­tyk DI BRE Ban­ku, sza­cu­je, że na­wet je­śli PGNiG uzy­ska pod­wyż­kę ta­ry­fy o 10 proc., a kurs do­la­ra utrzy­ma się na obec­nym po­zio­mie, to gru­pa w 2012 r. za­no­tu­je oko­ło 1 mld zł stra­ty ope­ra­cyj­nej na han­dlu ga­zem. Po trzech kwar­ta­łach osią­gnę­ła 116,5 mln zł zy­sku.

Za du­żą pod­wyż­ką cen prze­ma­wia głów­nie wzrost kur­su do­la­ra za­no­to­wa­ny w ostat­nich dwóch kwar­ta­łach, z 2,7 zł do 3,5 zł (w tej wa­lu­cie roz­li­cza­ny jest im­port gazu z Ro­sji).

Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two po raz ko­lej­ny zo­sta­ło we­zwa­ne przez Urząd Re­gu­la­cji Ener­ge­ty­ki do do­ko­na­nia ko­rek­ty i uzu­peł­nie­nia wnio­sku ta­ry­fo­we­go na gaz. – PGNiG ma 14 dni na udzie­le­nie od­po­wie­dzi. W we­zwa­niu przede wszyst­kim do­ma­ga­my się ob­niż­ki ta­ry­fy na gaz – mó­wi Agniesz­ka Gło­śniew­ska, rzecz­nik URE. Nie pre­cy­zu­je, o ja­ką pod­wyż­kę wnio­sku­je PGNiG. Wia­do­mo je­dy­nie, że jest  wy­so­ka, dwu­cy­fro­wa. Ana­li­ty­cy sza­cu­ją jej wy­so­ko­ść na 10 – 17 proc.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie