W 2012 r. URE wymierzył ponad 26 mln zł kar

Spośród 399 postępowań prowadzonych o ukaranie przedsiębiorstw energetycznych, które nie wypełniały ciążących na nich zobowiązań wynikających z ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, 235 zakończono nałożeniem kary pieniężnej – poinformował Urząd Regulacji Energetyki

Aktualizacja: 08.03.2013 11:07 Publikacja: 08.03.2013 11:03

Najwięcej (98) prowadzonych przez prezesa URE postępowań dotyczyło nieprzestrzegania obowiązków wynikających z koncesji i naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne. Naruszenie przepisów dotyczyło przede wszystkim niedostosowania się przedsiębiorców do wymagań technicznych określonych dla działalności koncesjonowanej. Kary pieniężne wymierzone z tego tytułu wyniosły w sumie ponad 3 mln zł.

Najwyższą karę, w wysokości ponad 17 mln zł (dokładnie 17 048 600,22 zł), nałożono w związku z nieprzestrzeganiem przez przedsiębiorcę obowiązku zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) oraz obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej obliczonej w przewidziany prawem sposób (art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 8 sierpnia 2010 r.).

Blisko 2,5 mln zł kary nałożono również na przedsiębiorstwo energetyczne w związku z niewypełnieniem obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a więc z powodu braku umorzonych świadectw pochodzenia wydanych dla energii elektrycznej i potwierdzenia uiszczenia opłaty zastępczej.

Z kolei za stosowanie cen lub stawek opłat wyższych od zatwierdzonych lub stosowanie taryf niezgodnych z określonymi w nich warunkami oraz nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji wymierzono karę w wysokości 1,5 mln zł. Kwota kar nałożonych na przedsiębiorstwa w podobnych sprawach wynosiła łącznie ponad 1,5 mln zł.

Największa kara dla podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy, który w 2012 r. nie zapewnił minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw wyniosła blisko 300 tys. złotych. Suma wszystkich kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wymierzona została na ponad 400 tys. złotych, w wyniku ponad 20 spraw prowadzonych w tym zakresie.

Ponadto, ponad 150 tys. złotych kary nałożono na przedsiębiorstwa w związku z nieprzestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących zapasów paliw, a kwotą blisko 200 tys. złotych ukarano producentów energii elektrycznej, którzy nie wypełnili tzw. obliga giełdowego. Zgodnie z art. 49a ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej jest bowiem obowiązane sprzedawać nie mniej niż 15 proc. energii elektrycznej wytworzonej w danym roku na giełdach towarowych lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany.

Jednakże w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej ma prawo do otrzymania środków na pokrycie kosztów osieroconych, jest obowiązane sprzedawać wytworzoną energię elektryczną w sposób zapewniający publiczny, równy dostęp do tej energii, w drodze otwartego przetargu, na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na giełdach towarowych.

Najwięcej (98) prowadzonych przez prezesa URE postępowań dotyczyło nieprzestrzegania obowiązków wynikających z koncesji i naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne. Naruszenie przepisów dotyczyło przede wszystkim niedostosowania się przedsiębiorców do wymagań technicznych określonych dla działalności koncesjonowanej. Kary pieniężne wymierzone z tego tytułu wyniosły w sumie ponad 3 mln zł.

Najwyższą karę, w wysokości ponad 17 mln zł (dokładnie 17 048 600,22 zł), nałożono w związku z nieprzestrzeganiem przez przedsiębiorcę obowiązku zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła w przyłączonych do sieci źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r.) oraz obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia z kogeneracji albo uiszczenia opłaty zastępczej obliczonej w przewidziany prawem sposób (art. 9a ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 8 sierpnia 2010 r.).

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą