- Program wspierania źródeł odnawialnych zwiększy odsetek zielonej energii w polskim miksie energetycznym i umożliwi Polsce przejście do niskoemisyjnej, zrównoważonej pod względem ekologicznym produkcji energii – stwierdziła unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager. Pomoże też zachować konkurencyjność energochłonnym przedsiębiorcom.

W ramach programu, którego wartość szacuje się na 40 mld zł, producentom energii ze źródeł odnawialnych ma zostać przyznana pomoc państwa za pośrednictwem aukcji. Dwie rundy aukcji odbyły się już w grudniu 2016 roku oraz czerwcu 2017 roku, a kolejne mają być zorganizowana do 30 czerwca 2021 roku.

KE podała, że w ramach programu małe instalacje o mocy produkcyjnej do 500 kW mogą skorzystać z taryf gwarantowanych. Instalacje o mocy produkcyjnej większej niż 500 kW otrzymają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii elektrycznej, tak by nadal musiały dostosowywać swoją produkcję do rynku.

Program wsparcia OZE jest finansowany z dodatkowej opłaty nałożonej na konsumentów energii. Polska zgłosiła również Komisji plany zmniejszenia obciążeń finansowych nałożonych na przedsiębiorstwa w niektórych sektorach energochłonnych, które będą korzystać z obniżonej opłaty. Komisja ustaliła, że te obniżki są zgodne z wytycznymi, które zezwalają państwom członkowskim na obniżenie opłat przedsiębiorstwom w tych sektorach, które są szczególnie energochłonne i podlegają międzynarodowej konkurencji, aby zagwarantować ich globalną konkurencyjność.

Komisja oceniła program pod kątem unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności wydanych przez Komisję w 2014 r. wytycznych w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego i energii. Zgodnie z wytycznymi w przypadku wspierania energii ze źródeł odnawialnych należy prowadzić aukcje konkurencyjne, aby zagwarantować, że wykorzystanie funduszy publicznych jest ograniczone i że nie występuje nadmierna kompensacja. Komisja ustaliła, że polski program sprzyjać będzie rozwojowi różnych technologii energii ze źródeł odnawialnych i pomoże Polsce osiągnąć jej cele dotyczące środowiska i zmiany klimatu do 2020 r. Komisja stwierdziła, że środek zwiększy odsetek energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w Polsce, a wszelkie zakłócenia konkurencji spowodowane udzieleniem pomocy państwa są ograniczone.

Programowi towarzyszy plan oceny, który ma na celu zmierzenie jego skutków. Wyniki tej oceny zostaną przedstawione Komisji w grudniu 2020 r.