Rekordowe wyniki Taurona. W tle 8 miliardów rekompensat

Grupa Tauron w 2023 r. osiągnęła ponad 6 mld zł zysku EBITDA, notując prawie 1,7 mld zł zysku netto, co rok do roku oznacza wzrost EBITDA i zamianę straty na zysk. Rekordowe są też rekompensaty za mrożenie cen energii, które wyniosły aż 8 mld zł.

Publikacja: 19.04.2024 07:57

Rekordowe wyniki Taurona

Rekordowe wyniki Taurona

Foto: Bartłomiej Sawicki

W 2023 r. grupa Tauron zanotowała najwyższy w swojej historii roczny wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe), który wyniósł ponad 6,1 mld zł wobec około 4 mld zł rok wcześniej.

Wyniki finansowe napompowane rekompensatami

Największy udział w tym wyniku w 2023 r. miały segmenty Dystrybucja, Wytwarzanie i Sprzedaż, które odpowiadały odpowiednio za 57 proc., 22 proc. oraz 9 proc. łącznej EBITDA grupy. W 2023 r. zysk operacyjny grupy był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2022 r., osiągając wartość 3,4 mld zł. Skonsolidowany zysk netto grupy Tauron w 2023 r. wyniósł blisko 1,7 mld zł wobec około 0,13 mld zł straty netto rok wcześniej. - 2023 r. był kolejnym rokiem podwyższonej zmienności cen na rynkach energii elektrycznej i surowców energetycznych. Warto jednak podkreślić, że w minionym roku sytuacja w branży energetycznej zaczęła się normalizować. W przeciwieństwie do 2022 r., w 2023 r. ceny uległy istotnemu obniżeniu i obecnie ustabilizowały się na poziomach zbliżonych do tych sprzed wybuchu wojny w Ukrainie - pisze Grzegorz Lot, prezes zarządu Taurona, w liście do akcjonariuszy.

Czytaj więcej

Tauron buduje 360 MW w wietrze i słońcu

Jak wynika z rocznego sprawozdania zarządu, minionym roku grupa Tauron osiągnęła ok. 42,7 mld zł przychodów ze sprzedaży i około 8 mld zł rekompensat za sprzedaż prądu po zamrożonych cenach wobec około 36,3 mld przychodów ze sprzedaży i niespełna 0,5 mld zł rekompensat w 2022 r., pod koniec którego system rekompensat został wdrożony. Spółka była zobowiązana także uiścić opłatę na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, ostatecznie, w 2023 r. spółki Grupy ujęły koszty odpisów na Fundusz w łącznej kwocie 832 mln zł (z czego w ramach Segmentów: Sprzedaż – 753 mln zł, Wytwarzanie – 55 mln zł, OZE – 8 mln zł oraz w ramach Pozostałej działalności – 16 mln zł). Koszty odpisu na Fundusz ujęte zostały w ramach kosztów podatków i opłat w działalności operacyjnej Grupy.

Wydzielenie węgla na ręcznym hamulcu

Jak informuje Tauron, 20 lutego 2024 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie zamknięcia w spółce programu wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych Grupy do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. – W Grupie przeprowadzono całokształt działań reorganizacyjnych, zapewniając pełną zdolność operacyjną spółkom, które zostały przeznaczone do wydzielenia ze struktur Grupy, zgodnie z założeniami Rządowej Koncepcji NABE. Grupa Tauron jest w pełni przygotowana do kontynuacji procesu, czekając na dalsze decyzje rządowe w tym zakresie – czytamy w sprawozdaniu. Grzegorz Lot podkreśla, że proces ten nie został jednak zakończony, a decyzje dotyczące przyszłej struktury grup energetycznych będą podejmowane po przeprowadzeniu kompleksowych analiz.

Czytaj więcej

Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora

Spadek produkcji

Na koniec 2023 r. łączna moc elektryczna zainstalowana jednostek wytwórczych grupy wyniosła 5,1 GWe mocy elektrycznej i 2,4 GWt mocy cieplnej. Łączna moc zainstalowana OZE w Grupie na koniec 2023 r. wyniosła 696 MW, co odpowiada 44 proc. realizacji celu OZE na 2025 r. Na koniec 2023 r. 14 proc. mocy zainstalowanej grupy Tauron stanowiły źródła OZE.

Grupa Tauron w 2023 r. wytworzyła łącznie 12,67 TWh energii elektrycznej wobec 15,55 TWh rok wcześniej. Ten spadek wynika głównie z niższej produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnych jednostek wytwarzania o 2,98 TWh z poziomu 13,98 TWh w 2022 r. do 11 TWh. Tauron podał, że związane to było z odmienną pracą jednostek, zgodnie z żądaniami operatora rynku, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

W 2023 r. grupa odnotowała wzrost produkcji prądu z OZE o 0,1 TWh z poziomu 1,57 TWh w 2022 r. do 1,67 TWh. Zmiana ta wynika głównie z wyższej produkcji w elektrowniach wodnych (korzystniejsze warunki hydrologiczne), a także wzrostu produkcji w famach wiatrowych i fotowoltaicznych oddanych do eksploatacji w 2022 r.

W 2023 r. grupa Tauron zanotowała najwyższy w swojej historii roczny wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe), który wyniósł ponad 6,1 mld zł wobec około 4 mld zł rok wcześniej.

Wyniki finansowe napompowane rekompensatami

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Opóźnienia inwestycji gazowych szkodzą OZE
Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują
Energetyka Zawodowa
Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?