Obligacje ciepłownicze mają uratować ciepłownie przed bankructwem

Projekt ustawy o dodatku węglowym, ustanowić ma także pomoc dla mniejszych ciepłowni, które w obliczu3-4 krotnego wzrostu cen zakupu węgla, mogą nie poradzić sobie z zakupem paliwa przed kolejną zimą. Gwarancje będą wynosić maksymalnie do 2 mld zł. Formą pomocy mają być obligacje i gwarancje. Jeśli ciepłownia nie będzie w stanie spłacić udzielonej gwarancji, wówczas skarb państwa może umorzyć należność.

Publikacja: 20.07.2022 22:42

Elektrociepłowni Siekierki

Elektrociepłowni Siekierki

Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski

Przedsiębiorstwa ciepłownicze dostarczają ciepło systemowe do ok. 6,4 mln. gospodarstw domowych. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, podkreśla, że zaopatruje ponad 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce, tj. ok. 15 mln osób. Ciepłownie nie tylko dostarczają ciepło, jak również energię elektryczną wytwarzanej w kogeneracji, która stanowi ok. 17 proc. całej energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce.

Cena węgla drastycznie rośnie

W wyniku notowanych ostatnio drastycznych wzrostów cen surowców energetycznych na rynkach światowych odnotowuje się problemy z zapewnieniem finansowania zakupów paliw przez przedsiębiorstwa, których dotychczasowe przychody nie są w stanie zapewnić odpowiednich funduszy na zakup węgla kamiennego, w tym w szczególności węgla z importu. - Co istotne, część przedsiębiorstw ma problem z uzyskaniem kredytów od banków komercyjnych w zakresie finansowania o charakterze obrotowym, pozwalającego na zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności finansowej w celu terminowego regulowania zobowiązań związanych z zapewnianiem ciągłości dostaw ciepła – czytamy w uzasadnieniu.

Cena węgla energetycznego w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, kosztuje – zgodnie z danymi za maj – Agencji Rozwoju Przemysłu ponad 18 zł za GJ. Branża ciepłownicza podkreśla jednak, że kopalnie już teraz wypowiadają umowy i żądają przed kolejnym okresem grzewczym węgla na poziomie ok. 40 zł za GJ. Rząd chce wesprzeć ciepłownie przy zakupie drożejącego węgla. Ministerstwo klimatu i środowiska przeprowadziło ankietę wśród 400 ciepłowni i ponad 260 z nich przekazało informacje o swoim zapotrzebowanie. Znalazła się tam także potrzeba gwarancji finansowych.

W ustawie o dodatku węglowym zaproponowano stworzenie ustawowej gwarancji na zobowiązania zaciągane przez ww. podmioty z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na cele związane z ich podstawową działalnością i kluczowe z punktu widzenia wykonywanych funkcji w systemach ciepłowniczych. Są to przede wszystkim koszty związane z zakupem paliwa, w tym w ramach kontraktów importowych. – Okres, w którym zobowiązania podmiotów określonych w ustawie są obejmowane gwarancją Skarbu Państwa został ograniczony do dnia 30 czerwca 2023 r. Wskazany okres ściśle powiązany jest z okresem, za jaki przedsiębiorstwa będą uzyskiwać płatności za ciepło dostarczone w okresie sezonu grzewczego 2022/2023 – czytamy w uzasadnieniu.

Gwarancje i obligacje

W projekcie ustawy czytamy, że Bank Gospodarstwa Krajowego może zaciągać kredyty i emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, z których środki przeznaczone są na utworzenie linii kredytowej dla przedsiębiorców będących przedsiębiorstwami energetycznymi, których działalność jest w całości lub w przeważającej części związana z wytwarzaniem ciepła

Kredyty w ramach linii kredytowej dla przedsiębiorców, są udzielane w celu zagwarantowania ciągłości dostaw ciepła do odbiorców na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, w szczególności na potrzeby zakupu i rozliczenia węgla kamiennego, w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 30 czerwca 2023 r.

Gwarancje do 2 mld zł

Zobowiązania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów i obligacji, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra w do spraw finansów. – Gwarancja jest udzielana do wysokości 100 proc. pozostających do spłaty świadczeń pieniężnych wynikających z kredytu albo wyemitowanych obligacji, objętych gwarancją, wraz ze 100 proc. należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tym kredytem albo obligacjami i nie może przekroczyć 2 mld zł – czytamy w projekcie.

Minister do spraw finansów publicznych ma wykonywać czynności zmierzające do odzyskania kwot zapłaconych z tytułu wykonania gwarancji. – Jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, powstałych z tytułu udzielonej gwarancji, nie jest możliwe, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może umorzyć wierzytelność w całości lub części – czytamy w projekcie.

Projekt o dodatku węglowym, uwzględniający pomoc dla ciepłowni jest na etapie prac sejmowych.

Czytaj więcej

Zielonych projektów ciągle za mało

Przedsiębiorstwa ciepłownicze dostarczają ciepło systemowe do ok. 6,4 mln. gospodarstw domowych. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, podkreśla, że zaopatruje ponad 40 proc. gospodarstw domowych w Polsce, tj. ok. 15 mln osób. Ciepłownie nie tylko dostarczają ciepło, jak również energię elektryczną wytwarzanej w kogeneracji, która stanowi ok. 17 proc. całej energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce.

Cena węgla drastycznie rośnie

Pozostało 91% artykułu
Węgiel
JSW ze stratą niewidzianą od trzech lat. Firma chce poprawić rentowność
Węgiel
Rosyjskie kopalnie tracą klientów. Cuda na węglowym rynku
Węgiel
Górnicy dostaną dodatkowe wynagrodzenie wynikające z umowy społecznej
Węgiel
JSW z dawno niewidzianą stratą. W wynikach są bardziej niepokojące dane
Węgiel
Zapora na granicy kopalni Turów działa. Jest stanowisko Czech
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?