Tesgas, specjalizujący się w budowie gazociągów oraz świadczący usługi wspomagające eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wypracował w ubiegłym roku 104,4 mln zł jednostkowych przychodów i 9,6 mln zł zysku netto. W stosunku do 2009 r. wzrosły one odpowiednio 14,8 proc. i 31,4 proc.

Największy wpływ na zrealizowaną sprzedaż miał kontrakt o wartości 11,1 mln zł dotyczący wykonania rurociągów oraz konstrukcji stalowych estakad na zlecenie PBG. Po kilka milionów wpływów dały z kolei prace związane z: budową podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach, przebudową sieci gazowej biegnącej pod autostradą A-1, czy zagospodarowaniem odwiertów Barnówko i Buszewo.

Głównym rynkiem zbytu dla produktów i usług Tesgasu jest Polska. Największymi jej odbiorcami są operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, czyli Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i Wielkopolska Spółką Gazownictwa, wchodząca w skład grupy kapitałowej PGNiG, a także spółka PBG.

Zarząd Tesgasu informuje, że na tegoroczne wyniki spółki decydujący wpływ mogą mieć takie czynniki jak: poziom inwestycji na obsługiwanych przez Tesgas rynkach, zwłaszcza gazowym, konkurencja, poziom cen materiałów i usług wykorzystywanych przy realizacji kontraktów oraz koniunktura w branży budowlanej.