Ceny gazu budzą wątpliwości

Do PGNiG trafiły uwagi branży chemicznej i rady pracowniczej o programie uwolnienia rynku gazu – ustaliła „Rz"

Publikacja: 05.03.2012 02:18

Ceny gazu budzą wątpliwości

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

W opi­nii Polskiej Izby Prze­my­słu Che­micz­ne­go re­pre­zen­tu­ją­cej in­te­re­sy pro­du­cen­tów na­wo­zów, czy­li naj­więk­szych kra­jo­wych od­bior­ców ga­zu, bra­ku­je przede wszyst­kim od­po­wie­dzi na py­ta­nie, jak roz­strzy­ga­ne bę­dą kwe­stie formalnoprawne, w tym m. in. te mó­wią­ce o spo­so­bie roz­wią­zy­wa­nia umów. Ale to nieje­dy­ne nie­wia­do­me. – Nie­ja­sny jest tak­że spo­sób usta­la­nia ce­ny wyj­ścio­wej, tym bar­dziej że by­ła­by ona uzgad­nia­na z URE. Ale na ja­kich za­sa­dach? – py­ta Je­rzy Maj­chrzak, dy­rek­tor PIPC.

1,8 mld m sześc.

gazu odbierają rocznie polskie firmy chemiczne. To około 13 proc. krajowego zużycia

Naj­więk­szą bo­lącz­ką bran­ży jest jed­nak kwe­stia za­ku­pów za po­śred­nic­twem do­mów

ma­kler­skich. W opi­nii izby do­dat­ko­wo pod­nie­sie to ce­ny. Kosz­ty za­ku­pu ga­zu po wpro­wa­dze­niu w ży­cie pro­jek­tu PGNiG mo­gą być i tak wyż­sze o bli­sko 15 proc. od obec­nych.

Uwa­gi do pro­jek­tu ma też ra­da pra­cow­ni­cza PGNiG. Do­ma­ga się m.in., aby obo­wią­zek za­twier­dza­nia ta­ryf dla go­spo­darstw do­mo­wych do­ty­czył nie tyl­ko PGNiG, ale i in­nych sprze­daw­ców ga­zu. Chce też ogra­ni­cze­nia wo­lu­me­nu ga­zu, któ­ry ma być udo­stęp­nia­ny na wol­nym ryn­ku. Obec­na pro­po­zy­cja za­rzą­du mó­wi o 9,4 mld m sześc. su­row­ca rocz­nie. Ra­da chce, aby w 2013 r. udo­stęp­nio­no go 3,4 mld m sześc. i stop­nio­wo zwięk­sza­no.

Wresz­cie do­ma­ga się, aby ce­na na au­kcjach by­ła wyż­sza od kosz­tów za­ku­pu ga­zu przez spół­kę, tak by moż­na by­ło przy­naj­mniej w nie­wiel­kim stop­niu wy­pra­co­wy­wać na tej dzia­łal­no­ści zysk. Pro­po­zy­cja za­rzą­du PGNiG mó­wi o ce­nie rów­nej kosz­tom.

W opi­nii Polskiej Izby Prze­my­słu Che­micz­ne­go re­pre­zen­tu­ją­cej in­te­re­sy pro­du­cen­tów na­wo­zów, czy­li naj­więk­szych kra­jo­wych od­bior­ców ga­zu, bra­ku­je przede wszyst­kim od­po­wie­dzi na py­ta­nie, jak roz­strzy­ga­ne bę­dą kwe­stie formalnoprawne, w tym m. in. te mó­wią­ce o spo­so­bie roz­wią­zy­wa­nia umów. Ale to nieje­dy­ne nie­wia­do­me. – Nie­ja­sny jest tak­że spo­sób usta­la­nia ce­ny wyj­ścio­wej, tym bar­dziej że by­ła­by ona uzgad­nia­na z URE. Ale na ja­kich za­sa­dach? – py­ta Je­rzy Maj­chrzak, dy­rek­tor PIPC.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?