Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w kwietniu 2012 r. wyniósł 4,417 TWh i był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 15,28 proc. (5,214 TWh w marcu 2012 r.). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 80,42 proc.

W minionym miesiącu po raz kolejny odnotowano wysoki udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Średnio wyniósł on 80,01 proc. (75,91 proc. w marcu 2012 r.) przy minimum 64,27 proc. i maksimum 109,35 proc.

Obrót energią elektryczną w dostawie na dzień następny na parkiecie TGE wyniósł w kwietniu 1,593 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obroty na RDN spadły o 0,05 proc. Licząc rok do roku spadek wyniósł 10,29 proc. Średnie dzienne obroty kształtowały się na poziomie 53 105 MWh przy minimum 41 195 MWh i maksimum 63 489 MWh.

Udział RDN w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu na energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w kwietniu br. wyniósł średnio 12,86 proc. (11,60 proc. w marcu 2012 r.) przy minimum 5,33 proc. i maksimum 25,28 proc.

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym wyniósł w kwietniu 3,963 TWh (4,776 TWh w marcu 2012 r.). Stanowi to spadek miesiąc do miesiąca o 17,02 proc. i spadek o 66,10 proc. licząc rok do roku.