Coraz więcej odbiorców gazu zmienia dostawcę

Liberalizacja rynku i rosnąca konkurencja powodują, że chętniej szukamy tańszych sprzedawców sprzedawców.

Publikacja: 07.11.2013 10:33

Coraz więcej odbiorców gazu zmienia dostawcę

Foto: Bloomberg

Od 2011 r. do koń­ca wrze­śnia te­go ro­ku 402 pod­mio­ty zmie­ni­ły sprze­daw­cę ga­zu ziemnego w Pol­sce – wy­ni­ka z da­nych Urzę­du Re­gu­la­cji Ener­ge­ty­ki do któ­rych do­tar­ła „Rz". To sto­sun­ko­wo du­żo je­śli wziąć pod uwa­gę, że do koń­ca 2012 r. na ta­ki ruch zdecydo­wa­ło się 210 od­bior­ców błę­kit­ne­go pa­li­wa, a rok wcze­śniej tyl­ko 4.

W oce­nie Agniesz­ki Gło­śniew­skiej, rzecz­ni­ka pra­so­we­go URE, więk­sza licz­ba zmian sprzedaw­cy to na­tu­ral­ny efekt li­be­ra­li­za­cji ryn­ku, du­żej kon­ku­ren­cji oraz ro­sną­ce­go handlu ga­zem na To­wa­ro­wej Gieł­dzie Ener­gii. Nie bez zna­cze­nia jest też istot­ne uproszcze­nie pro­ce­dur zwią­za­nych z za­war­ciem przez każde­go za­in­te­re­so­wa­ne­go umo­wy z no­wym do­staw­cą.

– Pa­trząc na dy­na­mi­kę zmian sprze­daw­cy ga­zu nie mo­że­my za­po­mi­nać, że kil­ka lat te­mu po­dob­na sy­tu­acja mia­ła miej­sce na ryn­ku ener­gii elek­trycz­nej. Tym­cza­sem w każdym mie­sią­cu te­go ro­ku do­staw­cę prą­du zmie­nia­ło już śred­nio 4 tys. od­bior­ców – twier­dzi Głośniew­ska. Jak ocenia, w naj­bliższych kwar­ta­łach klu­czo­we zna­cze­nie dla roz­wo­ju rynku ga­zu bę­dzie miał han­del re­ali­zo­wa­ny na TGE. Dzię­ki nie­mu mo­że po­ja­wić się tańszy su­ro­wiec, na któ­ry na pew­no bę­dzie co­raz wię­cej chęt­nych.

Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two, któ­re dziś po­sia­da oko­ło 95-proc. udział w hur­to­wym i de­ta­licz­nym ryn­ku ga­zu nad Wi­słą praw­do­po­dob­nie stra­ci­ło naj­wię­cej klien­tów. Spół­ka jed­nak tym się na ra­zie nie mar­twi. – PGNiG po­sia­da obec­nie oko­ło 6,7 mln klien­tów. 402 pod­mio­ty, któ­re od 2011 r. do chwi­li obec­nej do­ko­na­ły zmia­ny sprzedaw­cy ga­zu na in­ne­go niż PGNiG, sta­no­wią więc zni­ko­mą licz­bę – in­for­mu­je biu­ro pra­so­we fir­my.

Je­go przed­sta­wi­cie­le za­uwa­ża­ją, że w tym sa­mym okre­sie po­zy­ska­no zde­cy­do­wa­nie więcej no­wych klien­tów, niż ich stra­co­no. Wpływ na zmia­nę do­staw­ców nie­wąt­pli­wie ma i bę­dzie miała po­stę­pu­ją­ca li­be­ra­li­za­cja ryn­ku ga­zu oraz ro­sną­ca kon­ku­ren­cja. Z te­go po­wo­du w gru­pie ca­ły czas trwa­ją pra­ce nad tym, by ofer­ta by­ła jak naj­lep­sza. – Gwarantu­je­my ja­ko PGNiG sta­bil­ność do­staw i wo­lu­me­nów oraz do­świad­cze­nie w zakresie do­star­cza­nia ga­zu. Jed­no­cze­śnie wy­stą­pi­my z no­wą ofer­tą pro­duk­to­wą – twier­dzą w spół­ce.

Z da­nych URE wy­ni­ka, że do­staw­cę błę­kit­ne­go pa­li­wa naj­czę­ściej zmie­nia­ją klien­ci indywi­du­al­ni (głów­nie go­spo­dar­stwa do­mo­we), któ­rych zu­ży­cie ga­zu nie prze­kra­cza 10 me­trów sześc. na go­dzi­nę. Ko­lej­ną gru­pą są ma­łe fir­my oraz przed­się­bior­stwa pobierające do 65 m sześc. na go­dzi­nę. W oce­nie PGNiG są to naj­bar­dziej po­dat­ne podmio­ty na zmia­nę sprze­daw­cy.

Zu­ży­cie ga­zu w na­szym kra­ju od ki­lu lat po­wo­li, ale sys­te­ma­tycz­nie ro­śnie. Rok 2013 może być ko­lej­nym, w któ­rym za­no­tu­je­my pod tym wzglę­dem re­kord. Mo­że też na­stą­pić zmia­na struk­tu­ry ryn­ku. Udział PGNiG bę­dzie za­pew­ne ma­lał m. in. dla­te­go, że co­raz wię­cej du­żych od­bior­ców sa­mo­dziel­nie ku­pu­je lub za­mie­rza ku­po­wać błę­kit­ne pa­li­wo. Dzie­je się tak cho­ciażby w przy­pad­ku Gru­py Azo­ty, PKN Or­len, Enei i Tau­ro­nu.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora t.furman@rp.pl

Od 2011 r. do koń­ca wrze­śnia te­go ro­ku 402 pod­mio­ty zmie­ni­ły sprze­daw­cę ga­zu ziemnego w Pol­sce – wy­ni­ka z da­nych Urzę­du Re­gu­la­cji Ener­ge­ty­ki do któ­rych do­tar­ła „Rz". To sto­sun­ko­wo du­żo je­śli wziąć pod uwa­gę, że do koń­ca 2012 r. na ta­ki ruch zdecydo­wa­ło się 210 od­bior­ców błę­kit­ne­go pa­li­wa, a rok wcze­śniej tyl­ko 4.

Pozostało 89% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro