Nowe gazociągi nie zmienią jeszcze rynku

Polski rynek gazu w tym roku zapewne się nie zmieni. PGNiG zachowa naturalny monopol, licząc przy tym na wzrost popytu w kraju i stabilizację notowań ropy, by nie ponosić wyższych kosztów importu surowca

Publikacja: 13.01.2011 13:47

Nowe gazociągi nie zmienią jeszcze rynku

Foto: Fotorzepa, Kuba Krzysiak kk Kuba Krzysiak

Za­rząd Pol­skie­go Gór­nic­twa Naf­to­we­go i Ga­zow­nic­twa pro­gno­zu­je, że wraz z ozna­ka­mi oży­wie­nia go­spo­dar­cze­go wzro­śnie w 2011 r. kra­jo­we za­po­trze­bo­wa­nie na gaz ziem­ny. W zeszłym ro­ku po­pyt zwięk­szył się za­uwa­żal­nie, do ok. 13,9 mld m[sup]3[/sup] z 13,3 mld m[sup]3[/sup] w 2009 r., a w bieżącym mo­że prze­kro­czyć 14 mld m[sup]3[/sup]. Spół­ka po­zo­sta­nie głów­nym im­por­te­rem, pro­du­cen­tem i sprze­daw­cą błę­kit­ne­go pa­li­wa w Pol­sce. Eks­per­ci są zgod­ni, że do­pó­ki nie po­ja­wi się w kra­ju no­wy gaz – czy to z pol­skich złóż, wy­do­by­wa­ny przez za­gra­nicz­ne fir­my, czy też im­por­to­wa­ny w więk­szych ilo­ściach, do­mi­nu­ją­ca po­zy­cja PGNiG­ po­zo­sta­nie prak­tycz­nie nie­za­chwia­na.

[srodtytul]Po­szu­ki­wa­nia na po­czą­tek[/srodtytul]

PGNiG za­po­wia­da wzrost wy­do­by­cia su­row­ca – do ok. 4,5 mld m[sup]3[/sup] rocz­nie – dzię­ki in­we­sty­cjom, ja­kie koń­czy. Ale do­dat­ko­wych zna­czą­cych ilo­ści ga­zu wy­do­by­wa­ne­go przez in­ne fir­my w tym ro­ku spo­dzie­wać się trud­no. Choć moż­li­we są zna­czą­ce, li­czo­ne na­wet w set­kach mi­lio­nów do­la­rów, na­kła­dy na pra­ce po­szu­ki­waw­cze w na­szym kra­ju.

Po­stę­po­wać bę­dą pra­ce po­szu­ki­waw­cze pro­wa­dzo­ne zarówno przez pol­skie (PGNiG, PKN Or­len), jak i za­gra­nicz­ne kon­cer­ny (jak Exxon, Che­vron, La­ne Ener­gy, To­tal, Ma­ra­thon) na zło­żach nie­kon­wen­cjo­nal­nych – zwłasz­cza ga­zu łup­ko­we­go, lecz ich efek­ty bę­dą zna­ne prak­tycz­nie do­pie­ro w 2012 r. I do­pie­ro wów­czas – o ile pierw­sze od­wier­ty za­koń­czą się suk­ce­sem – moż­na bę­dzie spo­dzie­wać się de­cy­zji o uru­cho­mie­niu eks­plo­ata­cji, ale na mi­ni­mal­ną ska­lę. Moż­li­wość osza­co­wa­nia za­so­bów ga­zu z łup­ków po­ja­wi się do­pie­ro ok. 2013 r. i do­pie­ro wte­dy za­in­te­re­so­wa­ne fir­my oce­nią, czy w ogó­le moż­li­wa jest pro­duk­cja na ska­lę prze­my­sło­wą.

[srodtytul]Ja­mał ogól­no­do­stęp­ny[/srodtytul]

W tym ro­ku po­ja­wią się dwie do­dat­ko­we moż­li­wo­ści im­por­tu ga­zu do Pol­ski, co da­je szan­sę po­ten­cjal­nym kon­ku­ren­tom PGNiG.

Ga­zo­ciąg ja­mal­ski, któ­rym ro­syj­ski kon­cern Gaz­prom śle swój su­ro­wiec przez Bia­ło­ruś i Pol­skę do Nie­miec, ma się stać w na­szym kra­ju ogól­no­do­stęp­ny. Ru­ro­cią­giem moż­na trans­por­to­wać ok. 30 mld m[sup]3[/sup] ga­zu rocz­nie – przy czym obec­nie ok. 27 mld m[sup]3[/sup] pły­nie do Nie­miec, a resz­ta jest zu­ży­wa­na w Pol­sce, od­bior­cą zaś jest PGNiG. Wraz z od­da­niem nad­zo­ru nad pol­skim od­cin­kiem ga­zo­cią­gu ja­mal­skie­go pań­stwo­wej spół­ce Gaz-Sys­tem ma on być udo­stęp­nia­ny wszyst­kim chęt­nym fir­mom, za­tem for­mal­nie bę­dą one mia­ły moż­li­wość prze­sy­ła­nia ga­zu tą dro­gą – tak­że do Pol­ski.

[b]Czytaj więcej na [link=http://www.parkiet.com/artykul/1006963.html"target="_blank]www.parkiet.com[/link][/b]

Za­rząd Pol­skie­go Gór­nic­twa Naf­to­we­go i Ga­zow­nic­twa pro­gno­zu­je, że wraz z ozna­ka­mi oży­wie­nia go­spo­dar­cze­go wzro­śnie w 2011 r. kra­jo­we za­po­trze­bo­wa­nie na gaz ziem­ny. W zeszłym ro­ku po­pyt zwięk­szył się za­uwa­żal­nie, do ok. 13,9 mld m[sup]3[/sup] z 13,3 mld m[sup]3[/sup] w 2009 r., a w bieżącym mo­że prze­kro­czyć 14 mld m[sup]3[/sup]. Spół­ka po­zo­sta­nie głów­nym im­por­te­rem, pro­du­cen­tem i sprze­daw­cą błę­kit­ne­go pa­li­wa w Pol­sce. Eks­per­ci są zgod­ni, że do­pó­ki nie po­ja­wi się w kra­ju no­wy gaz – czy to z pol­skich złóż, wy­do­by­wa­ny przez za­gra­nicz­ne fir­my, czy też im­por­to­wa­ny w więk­szych ilo­ściach, do­mi­nu­ją­ca po­zy­cja PGNiG­ po­zo­sta­nie prak­tycz­nie nie­za­chwia­na.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą