Kompania Węglowa ma nową strategię i plan budowy elektorwni

Pięć ofert współpracy przy budowie elektrowni wpłynęło do Kompanii Węglowej. Rada nadzorcza zatwierdziła jej strategię

Publikacja: 17.12.2011 02:49

Kompania Węglowa ma nową strategię i plan budowy elektorwni

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Stra­te­gię tę mu­si jesz­cze za­ak­cep­to­wać mi­ni­ster go­spo­dar­ki. O ile wę­giel po­zo­sta­nie naj­waż­niej­szym biz­ne­sem Kom­pa­nii Wę­glo­wej (jej 15 ko­palń ma zwięk­szyć wy­do­by­cie w cią­gu kil­ku lat z 39 mln ton to 43 mln ton rocz­nie), o tyle naj­więk­szym wy­zwa­niem bę­dzie wej­ście w bran­żę ener­ge­tycz­ną i bu­do­wa wraz z part­ne­rem elek­trow­ni o mo­cy 900 MW.

– W czwar­tek za­koń­czy­li­śmy przyj­mo­wa­nie ofert part­ner­stwa przy bu­do­wie elek­trow­ni – po­wie­dzia­ła „Rz" Jo­an­na Strze­lec-Ło­bo­dziń­ska, pre­zes Kom­pa­nii. – Wpły­nę­ło pięć ofert – do­da­ła. Jak po­wie­dzia­ła „Rz" sze­fo­wa Kom­pa­nii, w stycz­niu bę­dzie zna­na krót­ka li­sta po­ten­cjal­nych in­we­sto­rów.

Kom­pa­nia chce wska­zać kil­ka po­ten­cjal­nych lo­ka­li­za­cji, nie wy­klu­cza, że jed­ną z nich bę­dzie te­ren daw­nej ko­pal­ni Cze­czott, gdzie już wcze­śniej pla­no­wa­ła bu­do­wę blo­ku ener­ge­tyczne­go z RWE. KW na tę in­we­sty­cję chce wy­ło­żyć 2 mld zł i za­cho­wać 49 proc. udzia­łów w no­wo ­powsta­łej spół­ce ce­lo­wej. No i oczy­wi­ście będzie do­star­czać pa­li­wo do za­kła­du.

– Da­my przy­kład, jak speł­nić wy­mo­gi pa­kie­tu kli­ma­tycz­ne­go – pod­kre­śla Strze­lec-Ło­bo­dziń­ska. – Po­ka­że­my, jak nie zwal­cza­jąc wę­gla, pro­mo­wać ener­ge­ty­kę ni­sko­emi­syj­ną – do­da­je. Elek­trow­nia ma mieć ok. 45-proc. spraw­ność (śred­nia w Pol­sce to ok. 37 proc.).

4 mld zł ma kosztować elektrownia o mocy 900 MW, którą KW zbuduje na Śląsku wraz z partnerem

– Uzna­li­śmy, że kto nie idzie naprzód, ten się co­fa i prze­sta­je być po­trzeb­ny. A ry­nek na nasz pro­dukt ma­my bar­dzo du­ży, cze­go do­wo­dem jest im­port do Pol­ski w tym ro­ku ok. 15 mln ton wę­gla – mó­wi sze­fo­wa Kom­pa­nii.

Spół­ka za­po­wie­dzia­ła też trzy­krot­ne zwięk­sze­nie wy­ko­rzy­sta­nia me­ta­nu, co prze­ło­ży się na mniej­szą emi­sję ga­zów cie­plar­nia­nych i zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa gór­ni­ków.

Bę­dą też zmia­ny or­ga­ni­za­cyj­ne: od stycz­nia prze­sta­ją dzia­łać czte­ry cen­tra wy­do­byw­cze, a ko­pal­nie zy­ska­ją więk­szą sa­mo­dziel­ność.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą