Pła­ca każ­de­go pra­cow­ni­ka od 1 kwiet­nia wzro­śnie o 200 zł. Do te­go doj­dą pod­wyż­ki uzna­nio­we, któ­re bę­dą re­ali­zo­wa­ne od sierp­nia. Środ­ki na nie bę­dą na­li­cza­ne w wy­so­ko­ści śred­nio 150 zł mie­sięcz­nie na pra­cow­ni­ka.

Ustalono też wy­pła­tę na­gród jed­no­ra­zo­wych o łącz­nej wy­so­ko­ści 2400 zł brut­to, któ­re zo­sta­ną wy­pła­co­ne w dwóch tu­rach po 1200 zł w mar­cu oraz grud­niu.

Kom­pro­mis uda­ło się wy­pra­co­wać po wie­lo­ty­go­dnio­wych ne­go­cja­cjach. Wła­dze spół­ki prze­ko­nu­ją, że po­ro­zu­mie­nie wy­czer­pu­je ocze­ki­wa­nia stro­ny spo­łecz­nej na ten rok. Za­rząd już pod­pi­sał uchwa­łę o wzro­ście płac w kon­cer­nie w 2012 r.

Nie ma natomiast porozumienia płacowego w KGHM. Nie wszystkim związkom wystarcza 4,5-procentowy wzrost płac. Porozumienie z dyrekcją podpisało jedynie sześć z dziesięciu działających w zakładzie organizacji. Z tego powodu nowy zakładowy układ zbiorowy pracy nie może być wprowadzony w życie. Jak poinformowało kierownictwo KGHM, projekt nowego układu ma być wkrótce przedstawiony stronie związkowej.