Jest pierwsza decyzja środowiskowa dotycząca gazu łupkowego

Spół­ka do­sta­ła de­cy­zję śro­do­wi­sko­wą dla prac pro­wa­dzo­nych na Po­mo­rzu. Po­dob­ne bę­dą mu­sia­ły uzy­skać in­ne fir­my

Publikacja: 26.03.2012 03:27

Jest pierwsza decyzja środowiskowa dotycząca gazu łupkowego

Foto: Bloomberg

Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two jest pierw­szą spół­ką w kra­ju, któ­ra otrzy­ma­ła de­cy­zję okre­śla­ją­cą śro­do­wi­sko­we uwa­run­ko­wa­nia re­ali­za­cji prac po­szu­ki­waw­czych i roz­po­znaw­czych do­ty­czą­cych złóż ro­py i ga­zu – wy­ni­ka z in­for­ma­cji „Rz". Do­ty­czy ona kon­ce­sji Wej­he­ro­wo, na te­re­nie któ­rej pro­wa­dzo­no po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go. Od po­cząt­ku ro­ku o te­go ty­pu do­ku­ment mu­szą za­bie­gać wszyst­kie fir­my zmie­nia­ją­ce lub roz­sze­rza­ją­ce za­kres po­sia­da­nych kon­ce­sji. Re­gio­nal­na Dy­rek­cja Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Gdań­sku in­for­mu­je, że na północy Polski zło­żo­no już ko­lej­ne czte­ry wnio­ski o wy­da­nie de­cy­zji śro­do­wi­sko­wych do­ty­czą­cych po­szu­ki­wań ga­zu łup­ko­we­go.

PGNiG na kon­ce­sji Wej­he­ro­wo zre­ali­zo­wa­ło do­tych­czas je­den od­wiert po­szu­ki­waw­czy w miej­sco­wo­ści Lu­bo­ci­no. Wy­ni­ki oka­za­ły się na ty­le sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce, że po­sta­no­wio­no prze­pro­wa­dzić ko­lej­ne wier­ce­nia oraz zwięk­szyć in­ten­syw­ność po­szu­ki­wań.

768 mld m

3

mo­gą wy­no­sić według Państwowego Instytutu Geologicznego łącz­ne za­so­by ga­zu łup­ko­we­go

A dziś spół­ka roz­pocz­nie wier­ce­nia w Lu­by­czy Kró­lew­skiej na kon­ce­sji To­ma­szów Lu­bel­ski. Ich ce­lem jest zba­da­nie moż­li­wo­ści wy­stę­po­wa­nia ga­zu w łup­kach na te­re­nie po­łu­dnio­wej Lu­belsz­czy­zny. Bę­dzie to pierw­szy te­go ty­pu od­wiert prze­pro­wa­dzo­ny przez firmę w tym ro­ku. Wy­ko­na go PNiG Kra­ków za 30,5 mln zł.

Pra­ce wiert­ni­cze po­trwa­ją około stu dni. Obej­mą wy­ko­na­nie od­wier­tu o głę­bo­ko­ści 4,3 km. Na­stęp­nym eta­pem bę­dą ba­da­nia po­bra­nych pró­bek oraz in­ter­pre­ta­cja uzy­ska­nych wy­ni­ków. Efek­ty prac wiert­ni­czych i wiel­kość zło­ża, jeśli zo­sta­nie od­kry­te, po­zna­my pod ko­niec ro­ku. W naj­bliż­szy czwar­tek od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja pt. „Gaz łup­ko­wy – na­dzie­je i ocze­ki­wa­nia". or­ga­ni­zo­wa­na przez „Rz". Będą podczas niej po­ru­szo­ne m.in. kwe­stie do­ty­czą­ce roz­wo­ju rynku łup­ko­we­go.

Pol­skie Gór­nic­two Naf­to­we i Ga­zow­nic­two jest pierw­szą spół­ką w kra­ju, któ­ra otrzy­ma­ła de­cy­zję okre­śla­ją­cą śro­do­wi­sko­we uwa­run­ko­wa­nia re­ali­za­cji prac po­szu­ki­waw­czych i roz­po­znaw­czych do­ty­czą­cych złóż ro­py i ga­zu – wy­ni­ka z in­for­ma­cji „Rz". Do­ty­czy ona kon­ce­sji Wej­he­ro­wo, na te­re­nie któ­rej pro­wa­dzo­no po­szu­ki­wa­nia ga­zu łup­ko­we­go. Od po­cząt­ku ro­ku o te­go ty­pu do­ku­ment mu­szą za­bie­gać wszyst­kie fir­my zmie­nia­ją­ce lub roz­sze­rza­ją­ce za­kres po­sia­da­nych kon­ce­sji. Re­gio­nal­na Dy­rek­cja Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Gdań­sku in­for­mu­je, że na północy Polski zło­żo­no już ko­lej­ne czte­ry wnio­ski o wy­da­nie de­cy­zji śro­do­wi­sko­wych do­ty­czą­cych po­szu­ki­wań ga­zu łup­ko­we­go.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy