Ophir, spół­ka po­szu­ki­waw­cza no­to­wa­na na gieł­dzie w Lon­dy­nie, w któ­rej Jan Kul­czyk ma 10,2 proc. udzia­łów, do­ko­na­ła w Tan­za­nii od­kry­cia czwar­te­go zło­ża ga­zu.

W tym kra­ju jego tzw. za­so­by wa­run­ko­we (na pew­no są, ale nie wia­do­mo, czy mo­żna je opła­cal­nie eks­plo­ato­wać na ska­lę ko­mer­cyj­ną) sza­co­wa­ne są już na 200 mld m sześc. Jesz­cze więk­sze są za­so­by po­ten­cjal­ne, czy­li osza­co­wa­ne przez fir­mę po­szu­ki­waw­czą, lecz niepo­twier­dzo­ne ra­por­ta­mi nie­za­le­żnych eks­per­tów. Okre­ślo­no je aż na 849 mld m sześc. Nie mo­żna wy­klu­czyć, że wkrót­ce ich wiel­kość zno­wu wzro­śnie, gdyż jesz­cze w tym ro­ku Ophir za­pla­no­wał w Tan­za­nii wy­ko­na­nie dwóch ko­lej­nych od­wier­tów.

Dla po­rów­na­nia łącz­ne za­so­by ga­zu kon­wen­cjo­nal­ne­go i nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go (łup­ko­we­go) okre­ślo­ne nie­daw­no przez Pań­stwo­wy In­sty­tut Geo­lo­gicz­ny sza­co­wa­ne są w Pol­sce na 491 – 913 mld m sześc. Z ko­lei na­sze zu­ży­cie błę­kit­ne­go pa­li­wa wy­no­si 14,4 mld m sześc.

W Tan­za­nii Ophir współ­pra­cu­je z Bri­tish Gas, jed­nym z naj­więk­szych pro­du­cen­tów skro­plo­ne­go ga­zu LNG. To dzię­ki je­go do­świad­cze­niu i bu­do­wie ter­mi­na­lu do skra­pla­nia ga­zu bę­dzie mo­żli­wy eks­port te­go su­row­ca. Bri­tish Gas już wcze­śniej zre­ali­zo­wał du­że pro­jek­ty in­we­sty­cyj­ne za­koń­czo­ne suk­ce­sem, do­ty­czą­ce po­szu­ki­wań i wy­do­by­cia ga­zu, po­łą­czo­ne z bu­do­wą ter­mi­na­li LNG w Try­ni­da­dzie i Egip­cie.

Ophir pro­wa­dzi dzia­łal­ność po­szu­ki­waw­czą i wy­do­byw­czą do­ty­czą­cą złóż ro­py i ga­zu w dzie­się­ciu afry­kań­skich kra­jach, głów­nie na te­re­nach pod­mor­skich. Po­za Kul­czy­kiem du­ży­mi udzia­łow­ca­mi spół­ki, z po­dob­nym udzia­łem jak on, są mię­dzy­na­ro­do­we fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne i czo­ło­wi świa­to­wi in­we­sto­rzy bra­nżo­wi, m.in. Och Ziff i Mit­tal In­ve­st­ments.