Mikrokogeneracja szansą dla energetyki?

Ko­ge­ne­ra­cja w mikroska­li po­trze­bu­je wspar­cia, by po­wsta­ła ener­ge­ty­ka spo­łecz­na – wy­ni­ka z ra­por­tu In­sty­tu­tu Kwiat­kow­skie­go.

Publikacja: 29.01.2013 23:45

Mikrokogeneracja szansą dla energetyki?

Foto: Bloomberg

Au­to­rzy opra­co­wa­nia – prof. Krzysz­tof Żmi­jew­ski i To­masz Bań­kow­ski – pod­kre­śla­ją, że zwięk­sze­nie pro­duk­cji oraz zu­ży­cia ener­gii w Pol­sce bę­dzie wy­ma­gać rozwoju nowoczesnych tech­no­lo­gii w  ener­ge­ty­ce w kie­run­ku mi­kro­źró­deł roz­pro­szo­nych, w tym mikrokogene­ra­cji, czy­li pro­duk­cji w sko­ja­rze­niu ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła w ma­łych źródłach (o mo­cy po­ni­żej 50 kW).

W ra­por­cie czy­ta­my, że sza­cu­je się, iż udział Pol­ski w ukła­dach mi­kro­ko­ge­ne­ra­cyj­nych jest te­raz mi­ni­mal­ny. Zaś ro­la mi­kro­ko­ge­ne­ra­cji przy re­ali­za­cji po­li­ty­ki go­spo­dar­ki niskoemisyjnej oraz wdro­że­niu ener­ge­ty­ki pro­su­menc­kiej, czy­li ta­kiej, w której kon­su­ment ener­gii mo­że być jed­no­cze­śnie jej pro­du­cen­tem, jest bar­dzo waż­na. Wy­pro­mo­wa­nie mikroko­ge­ne­ra­cji ma szan­sę roz­wi­nąć się przy trud­nej sy­tu­acji go­spo­dar­czej w Unii.

W UE mi­kro­ko­ge­ne­ra­cja ma za­sto­so­wa­nie w bu­dyn­kach miesz­kal­nych wie­lo­ro­dzin­nych, podmiej­skich i wiej­skich obiek­tach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, szpi­ta­lach szko­łach i gospodarstwach wiej­skich. Ukła­dy ko­ge­ne­ra­cyj­ne mo­gą prze­twa­rzać ener­gię pier­wot­ną na po­trze­by obiek­tów, a do­dat­ko­wo eks­por­to­wać jej nad­wyż­kę do sie­ci (ener­gia elek­trycz­na) lub ma­ga­zy­no­wać w aku­mu­la­to­rach (cie­pło).

280 TWh ma wynosić w 2030 r. roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce

Roz­wój i upo­wszech­nie­nie mi­kro­ko­ge­ne­ra­cji w opar­ciu o gaz na­tu­ral­ny, LPG, lek­ki gaz ole­jo­wy, bio­ma­sę, olej rzepa­ko­wy czy od­pa­dy ko­mu­nal­ne sta­no­wi szan­sę dla stworze­nia no­we­go ryn­ku ener­ge­ty­ki roz­pro­szo­nej.

– Po­win­na ona zo­stać wspar­ta zbio­rem in­stru­men­tów, a w trak­cie naj­bliż­szych kil­ku­na­stu lat uryn­ko­wio­na wspól­nie z in­ny­mi źró­dła­mi ener­gii i tech­no­lo­gia­mi po­przez internaliza­cję kosz­tów ze­wnętrz­nych i re­zy­gna­cję z in­stru­men­tów wspar­cia – pod­kre­śla­ją au­to­rzy ra­por­tu. Ich zda­niem ma­łe źró­dła pro­du­ku­ją­ce w sko­ja­rze­niu ener­gię elek­trycz­ną i cie­pło to ko­rzyść nie tyl­ko dla użyt­kow­ni­ków in­dy­wi­du­al­nych, ale też np. ho­te­li, pensjonatów, cen­trów spor­to­wych, a na­wet biu­row­ców.

Do­da­ją, że oprócz sta­bi­li­za­cji Kra­jo­we­go Sys­te­mu Elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go ko­rzy­ści z mikroko­ge­ne­ra­cji to m.in. niż­sze kosz­ty ener­gii, ob­ni­że­nie zu­ży­cia pa­liw, re­duk­cja emi­sji za­nie­czysz­czeń i eli­mi­na­cja strat w prze­sy­le.

Au­to­rzy opra­co­wa­nia – prof. Krzysz­tof Żmi­jew­ski i To­masz Bań­kow­ski – pod­kre­śla­ją, że zwięk­sze­nie pro­duk­cji oraz zu­ży­cia ener­gii w Pol­sce bę­dzie wy­ma­gać rozwoju nowoczesnych tech­no­lo­gii w  ener­ge­ty­ce w kie­run­ku mi­kro­źró­deł roz­pro­szo­nych, w tym mikrokogene­ra­cji, czy­li pro­duk­cji w sko­ja­rze­niu ener­gii elek­trycz­nej i cie­pła w ma­łych źródłach (o mo­cy po­ni­żej 50 kW).

Pozostało 84% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży