Unia Europejska planuje w najbliższych latach wykonać szereg inwestycji, które wzmocnią sektor energetyczny na Starym Kontynencie. W tym celu przygotowano listę około 250 kluczowych projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej. Te „projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania" („PWZ") będą mogły skorzystać z przyspieszonych procedur wydawania pozwoleń i usprawnionego rozpatrywania przez organy regulacyjne oraz będą mogły uzyskać dostęp do wsparcia finansowego dzięki instrumentowi „Łącząc Europę", w ramach którego przeznaczono 5,85 mld euro na potrzeby transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w okresie 2014-2020. Dzięki temu zostaną one szybciej wdrożone i będą bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Realizacja projektów ułatwi państwom członkowskim zintegrowanie ich rynków energii, pozwoli im na zdywersyfikowanie źródeł energii i przyczyni się do zakończenia izolacji energetycznej niektórych z nich. Zwiększy również gotowość sieci do przyjęcia większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia emisji CO2.

- Musimy dopilnować, by nasze ograniczone środki zostały mądrze wykorzystane a unijne pieniądze trafiły tam, gdzie przysporzą europejskim konsumentom największych korzyści. Mamy również nadzieję, że ta lista projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej i korzyści związane z ich realizacją, przyciągną większą liczbę inwestorów – tłumaczy cytowany w komunikacie Günther Oettinger, komisarz ds. energii.

Jakie projekty trafiły na specjalną listę KE? 140 z nich to inwestycje z dziedziny przesyłu i magazynowania energii elektrycznej, około 100 projektów z dziedziny przesyłu gazu, jego magazynowania i LNG. Pozostałe to m.in. projekty dotyczące ropy naftowej i inteligentnych sieci.