W jego ramach szwedzka spółka zależna może emitować papiery dłużne do 2 mld euro o minimalnym terminie zapadalności jednego roku. Uzyskane środku zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek PGE. W związku z ustanowieniem programu zawarto też umowę na udzielenie gwarancji przez PGE do kwoty 2,5 mld euro. Gwarancja będzie obowiązywać do 31 grudnia 2041 roku. Jej warunki finansowe uzależnione będą od warunków emisji euroobligacji dokonywanych przez PGE Sweden, a wynagrodzenie za udzieloną gwarancję zostanie uwzględnione w wysokości oprocentowania pożyczek udzielanych PGE. Jak mówiła w połowie maja Magdalena Bartoś, dyrektor ds. finansowych w PGE  decyzja w sprawie finansowania zewnętrznego zapadnie prawdopodobnie przed wakacjami. - Pozyskanie takiego finansowania możliwe jest w tym roku – stwierdziła wtedy Bartoś zastrzegając, że jeszcze nie podjęto w tej sprawie decyzji. Zaznaczyła przy tym, że nie należy się spodziewać emisji euro obligacji o znaczącej wartości, bo spółka ma wystarczające zasoby gotówki. PGE potrzebować będzie pieniędzy na strategię rozwoju zakładającą inwestycje rzędu 50 mld zł w latach 2014-2020.

Spółka szacuje, że w okresie objętym strategią wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekroczy 2,5 x.

- Program euroobligacji umożliwi nam dostęp do kolejnego zewnętrznego źródła finansowania, co jest szczególnie istotne w świetle potrzeb Grupy PGE związanych z realizacją programu inwestycyjnego przedstawionego w strategii na lata 2014-2020 – stwierdził cytowany w komunikacie Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Partnerem spółki w procesie emisji euroobligacji jest konsorcjum banków: BNP Paribas, Citigroup, ING, Société Générale Corporate & Investment Banking, PKO Bank Polski, Nordea.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada także możliwość emisji obligacji w ramach programu skierowanego do inwestorów na polskim rynku kapitałowym na kwotę 5 mld zł (z czego obligacje o nominale 1 mld zł zostały wyemitowane w 2013 r.).