Katowicki koncern zdecydował się na to po zakończonych testach na utratę wartości aktywów.

Chodzi o bloki energetyczne o różnych mocach (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych. Łączna wartość oszacowanych odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz wartości firmy w segmencie Wytwarzanie obciążająca koszty rodzajowe wynosi 3 564 mln zł, a ich wpływ na wynik netto wynosi 2 916 mln zł. Wartość tych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie oraz Tauron Ciepło w łącznej kwocie 4 931 mln zł.

Tauron zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych za 2015 rok, których publikację zaplanowano na 9 marca 2016 r.

Przypomnijmy, że po III kwartale 2015 r. na odpisy aktualizacyjne zdecydowała się jako pierwsza PGE. Wartość przeszacowań sięgała 9 mld zł.