W I półroczu tego roku Petrolinvest poniósł 40,7 mln zł skonsolidowanej straty netto. Była ona o 3 proc. wyższa od zanotowanej w tym samym okresie ubiegłego roku. Poniesiona strata to efekt braku przychodów, wysokich pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych.

BDO, biegły rewident, z którym spółka podpisała umowę na przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odmówił wydania raportu w tym zakresie. W swoim stanowisku wypunktował sześć przesłanek uniemożliwiających wydanie raportu. BDO podało m.in., że zobowiązania krótkoterminowe grupy przekraczają 657 mln zł, a ta nie posiada zawartych umów potwierdzających możliwość znaczącego finansowania zewnętrznego, które pozwoli na uregulowanie zobowiązań i wypełnienie zobowiązań koncesyjnych. Przypomniano o przeterminowanym już w 2012 r. kredycie zaciągniętym przez firmę zależną. Na koniec czerwca wartość tego zadłużenia wynosiła 233,6 mln zł. Z kolei w 2014 r. upłynął termin spłaty kredytu konsorcjalnego, którego wartość określono ostatnio na 112,2 mln zł. Ponadto sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w związku z czym nie zawierają korekt dotyczących odmiennych zasad wyceny i klasyfikacji aktywów i pasywów. Zdaniem BDO istnieje duża niepewność, co do zdolności grupy do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Do stanowiska biegłego rewidenta odniósł się zarząd Petrolinvestu. - Zarząd spółki stoi na stanowisku, że prowadzone przez spółkę działania mające na celu oddłużenie spółki i grupy oraz pozyskanie inwestora branżowego, który zaangażuje się w realizację projektu poszukiwawczo-wydobywczego na kontrakcie OTG zakończą się w sposób zapewniający możliwość kontynuowania działalności - napisano w dokumencie pod którym podpisali się prezes Bertrand Le Guern oraz wiceprezes Franciszek Krok. Informują, że w celu pozyskania finansowania na dalszą realizację prac w Kazachstanie, podjęto negocjacje z inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem finansowym i operacyjnym w tę inwestycję. Zarząd odniósł się też to innych stwierdzeń BDO m.in. dotyczących przeterminowanych kredytów.