Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przyjęła nową strategię grupy kapitałowej na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. Spółka informuje, że jej opracowanie było konieczne ze względu na liczne zmiany, które zaszły w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym koncernu. Wśród tych pierwszych istotne znaczenie m.in. miał spadek cen ropy i gazu, przyspieszenie rozwoju konkurencji na rynku błękitnego paliwa w Polsce oraz potrzeba dywersyfikacji importu gazu po 2022 r. (wygaśnięcie kontraktu jamalskiego). Firma ma też do czynienia ze zmianami uwarunkowań regulacyjnych, w tym ze stopniowym znoszeniem taryf oraz brakiem przewidywalności wsparcia energetyki po 2018 r. Nowa strategia to także wynik zmian dokonujących się wewnątrz grupy. Zarząd zmienił zwłaszcza podejście do zarządzania strategicznego. Jego istotą jest wdrożenie tzw. metodyki zrównoważonego zarządzania strategicznego, która pozwala na zrównoważenie celów finansowych, operacyjnych i rozwojowych w oparciu o finanse, klientów, procesy oraz zasoby i rozwój.

W nowej strategii, jako cel nadrzędny wyznaczono wzrost wartości grupy PGNiG oraz zapewnienie jej stabilności finansowej. Będzie realizowany poprzez inwestowanie w obszary działalności cechujące się relatywnie wysoką stopą zwrotu, ale obarczone odpowiednio wyższym ryzykiem. W efekcie około 45 proc. łącznych nakładów ma być przeznaczonych na poszukiwania i wydobycie ropy i gazu, przy jednoczesnym inwestowaniu w obszary regulowane cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym. W tym drugim przypadku około 42 proc. łącznych inwestycji będzie przeznaczanych na rozwój w obszarze dystrybucji gazu oraz elektroenergetyki i ciepłownictwa. Dodatkowo w strategii zarezerwowano około 4 mld zł na inne projekty rozwojowe przede wszystkim w obszarach: dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa. PGNiG zakłada, że w latach 2017-2022 na inwestycje przeznaczy łącznie ponad 34 mld zł. W rezultacie ma być możliwe osiągniecie w tym czasie skumulowanego wyniku EBITDA grupy na poziomie około 33,7 mld zł. To z kolei powinno umożliwić wzrost średniorocznego EBITDA do 9,2 mld zł w latach 2023-2026. Jednocześnie, poziom zadłużenia netto w relacji do wyniku EBITDA powinien pozostać w całym okresie objętym nową strategią na poziomie poniżej dwóch. Spółka planuje też utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej zakładającej wypłatę akcjonariuszom do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

PGNiG w strategii na lata 2017-2022 wyznaczyło sobie siedem celów. W segmencie poszukiwania i wydobycia grupa chce zwiększyć bazę udokumentowanych zasobów o około 35 proc. oraz zwiększyć produkcję węglowodorów o 41 proc., jednocześnie obniżając w tym segmencie jednostkowe koszty. Zarząd zamierza też zbudować zdywersyfikowany i konkurencyjny portfel dostaw gazu po roku 2022 r. oraz chce zwiększyć łączny wolumen jego sprzedaży o około 7 proc. W obszarze obrotu detalicznego spółka będzie dążyć do maksymalizacji marży przy utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu na poziomie 67-69 TWh rocznie. Kolejny cel to zabezpieczenie docelowych dostępnych pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz poprawa efektywności w obszarze magazynowania. W segmencie dystrybucji PGNiG stawia na budowę łącznie ponad 300 tys. nowych przyłączy gazowych oraz zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o 16 proc. W obszarze energetyki i ciepłownictwa planowane jest z kolei zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i prądu o około 20 proc. Wreszcie tzw. centrum korporacyjne ma za zadanie zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych. Planowane są tu wydatki na poziomie około 680 mln zł.