Gaz-System poinformował o zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy studium wykonalności terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), czyli pływającego gazoportu umożliwiającego odbiór LNG, wraz z pracami przygotowawczymi. Studium obejmuje swoim zakresem przygotowanie do realizacji inwestycji pozwalającej na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski o wolumenie od 4,1 mld m sześc. do nawet 8,2 mld m sześc. Analizowana jednostka, poza usługą podstawową polegającą na dostarczaniu gazu (po dokonaniu regazyfikacji) do krajowej sieci przesyłowej, będzie mogła również świadczyć usługi przeładunku i bunkrowania, czyli tankowania statków napędzanych LNG. Jako potencjalną lokalizację terminalu wskazano rejon Zatoki Gdańskiej.

Dokładnie 8 marca tego roku Gaz-System zakończył pracę komisji nad weryfikacją zgodności złożonych ofert z wymaganiami opisanymi w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) oraz przekazał informację o wyborze wykonawcy. Zgodnie z regulaminem, podmioty uczestniczące w postępowaniu mogły składać ewentualne odwołania do 21 marca. Obecnie trwają prace nad finalizacją postępowania. Intencją zamawiającego jest zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą jeszcze w marcu. Kto konkretnie złożył najlepsza ofertę i o jakiej wartości nie podano.

Wiadomo jednie, że w postępowaniu wzięło udział osiem podmiotów. W efekcie zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę cenową. Zakończenie prac i odbiór studium wykonalności przewidziano na listopad. W przypadku podjęcia przez Gaz-System pozytywnej decyzji inwestycyjnej, rozpoczęcie działalności operacyjnej FSRU planowane jest na pierwszą połowę 2021 r.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wraz z niezbędną rozbudową sieci to blisko 3 mld zł. Gaz-System twierdzi, że po uruchomieniu terminalu LNG w Świnoujściu zaobserwowano wzrost popytu na gaz ziemny, w tym również w postaci LNG.