W komunikacie giełdowym spółki czytamy, że kara w wysokości 60,7 mln zł została nałożona w związku z nieprzestrzeganiem przez spółkę obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w tym obowiązku dostosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną w terminie określonym w tej ustawie.

Z kolei kara 193,7 mln zł została nałożona w związku z niewywiązaniem się przez spółkę z obowiązku za rok 2018 określonego w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. uzyskania i przedstawienia do umorzenia prezesowi URE świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego wydawanych odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Polski lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej

Firmy odczują ulgę, bo prąd ma tanieć

Energa przekazała, że nałożenie kar pieniężnych powoduje konieczność utworzenia rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2023, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy w maksymalnej wysokości 254,4 mln zł.