W segmencie wytwarzania zysk EBITDA był w I kwartale ponad dwukrotnie wyższy (sięgnął 465 mln zł) wobec tego wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główny powód to rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych w Tauronie Wytwarzanie o wartości 230 mln zł.
Z kolei spadek wyniku EBITDA w biznesie sprzedaży był efektem rozwiązania rezerw związanych z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Zwiększyło to wynik tego segmentu o 190 mln zł.

W I kwartale 2018 r. zysk netto grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 636 mln zł i był zbliżony do uzyskanego w tym samym okresie ubiegłego roku (640 mln zł).
Produkcja węgla handlowego w I kwartale 2018 r. wyniosła 1,42 mln ton i była niższa o 6 proc. rdr ze względu na trudne warunki geologiczne w zakładzie Janina oraz przesunięcie w czasie rozruchu jednej ze ścian w kopalni Sobieski. Ilość sprzedanego węgla była zbliżona do produkcji i wyniosła 1,43 mln ton. W analizowanym okresie 53 proc. zapotrzebowania Tauronu na węgiel zostało zaspokojone z własnych zakładów górniczych.

Tauron wyprodukował od stycznia do marca 3,94 TWh energii elektrycznej, tj. o 19 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (4,89 TWh), co było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,24 TWh, tj. o 27 proc. mniej wobec ubiegłego roku (0,33 TWh), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy.

Z kolei wytwarzanie ciepła sięgnęło 5,68 PJ i było wyższe o 7 proc. rdr. Sprzedano 7,69 PJ ciepła tj. o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i związanego z tym większego zapotrzebowania odbiorców.

W I kwartale 2018 r. Segment Dystrybucja dostarczył łącznie 13,42 TWh energii elektrycznej (wzrost o 1 proc. rdr) i świadczył usługi dystrybucyjne na rzecz 5,55 mln odbiorców. Zwiększenie wolumenu dostawy odbiorcom końcowym jest przede wszystkim wynikiem zwiększonego poboru energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych. W tym samym okresie spółki sprzedano łącznie 9,27 TWh energii elektrycznej do odbiorców detalicznych do 5,4 mln klientów, czyli o 2 proc. więcej niż w I kwartale 2017 r.