Węglowy odpis pozbawił PGE zysku i przyniósł miliardowe straty

Największa spółka elektroenergetyczna w kraju zaprezentowała wyniki finansowe za poprzednik rok. Zysk EBITDA wyniósł 10 mld zł. Jednak sam wynik netto przyniósł stratę rzędu ponad 5 mld zł. To efekt gigantycznego odpisu na aktywach konwencjonalnych (węglowych) rzędu 8,4 mld zł jakie dokonała spółkę.

Publikacja: 05.04.2024 08:13

Siedziba PGE w Warszawie

Siedziba PGE w Warszawie

Foto: Bartłomiej Sawicki

Wyniki finansowe i operacyjne skomentował nowy prezes firmy, Dariusz Marzec, który piastuje to stanowisko od marca. - Wyniki pokazują jak otoczenie rynkowe i regulacyjne wpływa na branżę energetyczną i wskazują nam, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć w nadchodzących latach. Kierunek zmian obrazują dokonane na początku tego roku odpisy wartości aktywów konwencjonalnych. W ich efekcie PGE kończy rok 2023 z 5-miliardową stratą netto i zadłużeniem ekonomicznym o połowę wyższym niż w 2022 r. Utrzymanie pozycji Grupy PGE wymaga od nas szybkich i intensywnych działań oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych w obszarze OZE, których realizacja z punktu widzenia finansowego i osiągania strategicznych celów Grupy PGE będzie najbardziej efektywna – mówi Dariusz Marzec, prezes  PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Czytaj więcej

PGE chce dłużej wydobywać węgiel w Turowie. Bez niego grożą nam deficyty mocy

Szczegółowe wyniki finansowe

Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej w 2023 r. wyniosła 5 mld zł wobec 3,3 mld zł zysku w 2022 r., co jest rezultatem niegotówkowych odpisów aktualizujących wartości aktywów segmentu Energetyka Konwencjonalna. Spółka szacowała je na 8,4 mld zł. Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE wyniósł 21,9 mld zł,  co oznacza wzrost o 3,44 mld zł w stosunku do III kwartału 2023 r. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,05x. Na poziomie EBITDA powtarzalnej Grupa PGE odnotowała wynik w wysokości 10,7 mld zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 10 mld zł, wobec ok. 7 mld zł w porównywalnym okresie 2022 r.

Segment Energetyki Konwencjonalnej wypracował zysk EBITDA na poziomie 1,47 mld zł, czyli o 29 proc. niższy w porównaniu z rokiem 2022. EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1, mld zł, co stanowi wynik o 38 proc. niższy w odniesieniu do roku poprzedniego. Wynik EBITDA segmentu Obrotu pokazał stratę 4 mln zł, na co wpływ miał przede wszystkim niższy wynik na sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców finalnych. Segment Dystrybucji wypracował3,88 mld zł EBITDA. Segment Ciepłownictwa osiągnął zysk EBITDA na poziomie 1,95 mld zł.  Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości  56 mln zł. W 2023 r. po raz pierwszy uwzględnione zostały wyniki Segmentu Energetyki Kolejowej od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 roku. Wynik EBITDA wyniósł 1,24 mld zł. 

Czytaj więcej

Kolejne straty na węglu. Po PGE, miliardowe odpisy raportuje Enea

Więcej rekompensat niż opłat od nadmiarowego zysku

Odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za rok 2023 (tzw. opłata od zysków nadmiarowych służąca do pokrycia kosztów rekompensat za mrożenie cen energii) w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej, Energetyki Kolejowej i Obrotu wyniósł ok. 6,56 mld zł (wraz z korektą dotyczącą roku 2022). Z kolei przychody z tytułu rekompensat, pokrywające stratę na sprzedaży energii zgodnie z ustawą, za 2023 rok wyniosły 7, 65 mld zł. - Przychody z tytułu rekompensat są niezależne od wysokości wpłat na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Jak opisano powyżej środki otrzymane przez spółki sprzedaży miały na celu zrekompensowanie strat, jakie podmioty te odniosły z uwagi na zamrożenie cen - czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Jak przypomina PGE, na 30 listopada 2023 r. przeprowadzone zostały testy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. W wyniku testów dokonano odpisów aktywów trwałych segmentu Energetyka Konwencjonalna (elektrownie na węgiel kamienny i brunatny oraz kopalnie węgla brunatnego) w wysokości 8,4 mld zł brutto. W efekcie wartość księgowa konsolidowanych aktywów netto PGE GiEK i spółek zależnych na 31 grudnia 2023 roku wynosi 1,8 mld zł. Dokonano również całkowitego odpisu wartości księgowej akcji PGE GiEK w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Wartość odpisu wyniosła 11,7 mld zł. 

Czytaj więcej

Znamy założenia małej strategii energetycznej. OZE ma zdominować produkcję prądu

Wyniki operacyjne — duże spadki produkcji na węglu brunatnym

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2023 r.w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 56,77 TWh, czyli o 14 proc. mniej niż w 2022 r. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 29,8 TWh (o 25 proc. mniej rok do roku), z węgla kamiennego 18,8 TWh (spadek r/r o 8 proc.), a z gazu ziemnego 4,2 TWh (więcej o 51 proc. względem 2022 r.). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE osiągnęła 2,7 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 1,2 TWh, o 26 proc. więcej niż w 2022 r. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 38,9 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,7 TWh, czyli o 1 proc. więcej  w skali roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 49 PJ, spadając o 4 proc.  w porównaniu do 2022 r.

Wyniki finansowe i operacyjne skomentował nowy prezes firmy, Dariusz Marzec, który piastuje to stanowisko od marca. - Wyniki pokazują jak otoczenie rynkowe i regulacyjne wpływa na branżę energetyczną i wskazują nam, z jakimi wyzwaniami będziemy musieli się zmierzyć w nadchodzących latach. Kierunek zmian obrazują dokonane na początku tego roku odpisy wartości aktywów konwencjonalnych. W ich efekcie PGE kończy rok 2023 z 5-miliardową stratą netto i zadłużeniem ekonomicznym o połowę wyższym niż w 2022 r. Utrzymanie pozycji Grupy PGE wymaga od nas szybkich i intensywnych działań oraz koncentracji na projektach inwestycyjnych w obszarze OZE, których realizacja z punktu widzenia finansowego i osiągania strategicznych celów Grupy PGE będzie najbardziej efektywna – mówi Dariusz Marzec, prezes  PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pozostało 87% artykułu
Elektroenergetyka
Tauron widzi ryzyka w dalszym mrożeniu cen energii
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy