Energetyka chce się zmieniać

Prezesi najważniejszych spółek sektora będą dyskutować w Katowicach m.in. o perspektywach i trendach w energetyce, globalnej polityce klimatycznej i transformacji branży.

Publikacja: 10.05.2019 10:00

Energetyka chce się zmieniać

Foto: materiały prasowe

Już w poniedziałek rozpoczyna się XI Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) w Katowicach – jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie Środkowej.

Jak co roku międzynarodowe grono przedsiębiorców, inwestorów i ekspertów przy udziale polityków z Polski, Unii Europejskiej i świata będzie uczestniczyć w wielu dyskusjach i spotkaniach, współtworząc szeroki nurt europejskiej debaty na kluczowe dla regionu tematy.

O perspektywach dla polskiej energetyki i gospodarki surowcowej już w pierwszym dniu Kongresu dyskutować będą uczestnicy kluczowej dla sektora sesji „PEP2040. Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki”. Gospodarzem sesji jest partner tegorocznej edycji EKG – Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), który reprezentuje na Kongresie sektor energetyczny.

W debacie, z wystąpieniem wprowadzającym Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, wezmą udział prezesi najważniejszych spółek sektora. Będą oni dyskutować między innymi o perspektywach i trendach w światowej energetyce, globalnej polityce klimatycznej oraz transformacji energetycznej.

Transformacja sektora

Dokumentem, wokół którego koncentrować się będzie debata, wytyczającym kierunki rozwoju polskiej energetyki na najbliższe dekady i określającym ramy, w których funkcjonować będą wszyscy uczestnicy rynku energii i paliw, jest projekt polityki energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040). Zdaniem rządu PEP2040 to wyraz dbałości o fundament silnego państwa, jakim zgodnie ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym poszanowaniu celów środowiskowych.

Projekt opiera się na założeniu, że miks energetyczny będzie podlegał dalszej transformacji w kierunku wzrostu udziału źródeł gazowych i odnawialnych, w tym energetyki wiatrowej na morzu, oraz energetyki jądrowej. Jednocześnie w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat węgiel pozostanie istotnym elementem polskiego miksu energetycznego, gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne kraju.

PEP2040 wskazuje również, że konieczne są inwestycje w kolejne moce wytwórcze i przesyłowe, gdyż wraz z rosnącym poziomem zamożności społeczeństwa i rozwojem gospodarczym zwiększa się zapotrzebowanie na energię. Pożądane jest przy tym zaktywizowanie samorządów, skutkujące racjonalną gospodarką energetyczną oraz rozwojem czystych źródeł energii i poprawą jakości powietrza.

Kolejne istotne wyzwania wskazane w PEP2040 to zwiększenie efektywności energetycznej i dążenie do rozbudowy ciepłownictwa, rozwój kogeneracji, zwiększenie wykorzystania odpadów oraz rozwijanie gospodarki w obiegu zamkniętym, a także popularyzacja magazynów energii i inteligentnych sieci.

Coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości energetyki odgrywają uwarunkowania środowiskowe, a innowacje technologiczne zmieniają konkurencyjność wielu gałęzi gospodarki, modyfikując jednocześnie tradycyjną mapę zależności od surowców. W tym kontekście ogromne znaczenie ma wykorzystanie własnych zasobów paliw i źródeł energii.

Nowe obszary działania

Polski sektor energetyczny realizuje kolejne działania mające na celu zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza, mającej znaczący wpływ na zdrowie człowieka i komfort życia. Eksploruje nowe obszary, takie jak rozwój elektromobilności, zarządzanie popytem, klastry energii, rozproszone wytwarzanie energii i ciepła.

W grudniu ub.r., w przededniu 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP24 w Katowicach, Komisja Europejska przedstawiła projekt długookresowej strategii niskoemisyjnej UE do 2050 r. pt. „Czysta planeta dla wszystkich” (ang. „Clean Planet for All”), która ma na celu potwierdzenie globalnego przewodnictwa Unii Europejskiej w światowych działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Strategia ta otwiera szeroką debatę nad określeniem sposobu, w jaki Europa powinna się rozwijać w horyzoncie 2050 r. Jednocześnie Polska przywiązuje ogromną wagę do długoterminowego celu porozumienia paryskiego, jakim jest osiągnięcie równowagi między antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych, systematycznie przez Polskę obniżanymi, a ich absorpcją przez biosystemy.

Polska specyfika

Ze względu na strukturę wytwarzania energii Polska ponosi znacznie wyższe koszty transformacji w kierunku gospodarki zrównoważonej w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.

Sektor energetyczny poszukuje sposobów na zmniejszenie wydatków i poprawę efektywności poprzez działania w zakresie rozwoju nowoczesnych, innowacyjnych technologii. Istotna jest kwestia sprawiedliwej transformacji i pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego regionów najbardziej zagrożonych potencjalnymi ryzykami transformacji.

Jednym z obszarów gospodarki, mającym wpływ na zmiany klimatyczne, w którym realizowane są intensywne działania na rzecz ochrony klimatu, jest sektor energetyczny. Świadomość tej zależności oraz troska o zdrowie ludzi, potrzeba zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu sektora na środowisko jest czynnikiem motywującym spółki energetyczne do wprowadzania przyjaznych środowisku modernizacji oraz do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań służących jeszcze skuteczniejszej ochronie klimatu.

Współtworzona przez PKEE sesja, która odbędzie się już w pierwszym dniu Kongresu, wytyczy dalszy kierunek kongresowej debaty nad tym kluczowym dla gospodarki sektorem.

Sesja „PEP2040. Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki” rozpocznie się w poniedziałek,  13 maja, o godz. 12.30  w Sali Balowej A

Już w poniedziałek rozpoczyna się XI Europejski Kongres Gospodarczy (EKG) w Katowicach – jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie Środkowej.

Jak co roku międzynarodowe grono przedsiębiorców, inwestorów i ekspertów przy udziale polityków z Polski, Unii Europejskiej i świata będzie uczestniczyć w wielu dyskusjach i spotkaniach, współtworząc szeroki nurt europejskiej debaty na kluczowe dla regionu tematy.

Pozostało 92% artykułu
Elektroenergetyka
Rząd pracuje na wydłużeniem życia starych elektrowni węglowych
Elektroenergetyka
Ukraina oszczędza prąd: urzędy bez klimatyzacji i mniej oświetlenia ulic
Elektroenergetyka
Dariusz Marzec: PGE chce przyspieszyć z OZE i liczy na szybkie wydzielenie węgla z energetyki
Elektroenergetyka
Góra problemów w PGE
Elektroenergetyka
Tauron widzi ryzyka w dalszym mrożeniu cen energii
Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci