Zgodnie z przedłożonym projektem noweli prawa energetycznego, którego inicjatorem jest poseł Marek Suski wzrost cen zakupu gazu w trakcie obowiązywania taryfy można by przenieść na kolejne okresy taryfowe. Proponowane rozwiązanie zakłada, że jeżeli w czasie obowiązywania zatwierdzonej taryfy na sprzedaż gazu koszty zakupu surowca przekroczą prognozowane na potrzeby taryfy, to dodatkowe koszty sprzedawca gazu będzie mógł przenieść do kolejnych taryf jako koszty uzasadnione.

W projekcie czytamy, sprzedawcy gazu, których taryfy zatwierdza Prezes URE, będą mogli do 30 czerwca 2022 r. przełożyć do zatwierdzenia taryfę, która uwzględni koszty zakupu gazu, planowane w czasie jej obowiązywania. Jeżeli w tym czasie koszty zakupu gazu wzrosną ponad te zaplanowane, sprzedawca będzie mógł je odzyskać w kolejnych taryfach, które będą obowiązywać pod początku 2023 r. Zgodnie z projektem, obliczy te koszty w określony sposób i zostaną one uznane za koszty uzasadnione. Na ich uwzględnienie w następnych taryfach sprzedawca będzie miał trzy lata począwszy od początku 2023 r. Projektowane przepisy umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym zaliczenie do kosztów uzasadnionych ewentualnych kosztów zewnętrznego finansowania przeniesienia niepokrytego przychodu na lata następne. Pomóc ma to w szczególności tym przedsiębiorstwom energetycznym, które nie mają wystarczających własnych środków finansowych umożliwiających rozłożenie podwyżki w dłuższym horyzoncie czasowym – czytamy w uzasadnieniu.

Wzrost średniej ceny sprzedaży paliwa gazowego w okresie 12 miesięcy następujących po okresie stosowania taryfy, nie może także przekroczyć 25 proc. poziomu średniej ceny, która zostałaby ustalona bez rozliczania tej korekty. Korekta ma być uwzględniana w okresie nieprzekraczającym 36 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.