Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wykluczyła bezterminowo akcje Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW. Wykluczenie faktycznie nastąpi po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja nadzorcy stanie się ostateczna. Jeśli spółka złoży odwołanie termin ten ulegnie istotnemu wydłużeniu. KNF zdecydowała też o nałożeniu na Petrolinvest kary pieniężnej w wysokości 0,8 mln zł.

Akcje spółki wykluczono i nałożono na spółkę karę pieniężną za naruszenie obowiązków informacyjnych w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości raportów finansowych za lata 2008-2015. KNF stwierdza, że naruszenia nastąpiły w jedenastu obszarach. Chodzi m.in. o niedokonanie przez spółkę wyceny umów pożyczek otrzymanych od głównego akcjonariusza do ich wartości godziwej oraz kredytów udzielonych przez banki.

– Zdaniem KNF naruszenia dokonane przez Petrolinvest w związku z publikacją sprawozdań finansowych były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej raportów okresowych spółki – informuje KNF.