Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało wstępne dane finansowe za czwarty kwartał i cały ubiegły rok. I tak skonsolidowane przychody w trzech ostatnich miesiącach 2015 r. wyniosły 9,77 mld zł, a wynik EBITDA sięgnął 0,77 mld zł.

Przedstawione szacunki uwzględniają dokonane przez spółkę odpisy aktualizujące wartość majątku oraz spisane w koszty wydatki.

PGNiG przeszacował m.in. środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych na kwotę 0,36 mld zł. W tej kwocie znalazły się odpisy na wykonane badania sejsmiczne i negatywne odwierty. Ponadto przeszacowano środki trwałe związane z wydobyciem ropy i gazu na kwotę 0,15 mld zł. Wreszcie koncern dokonał odpisu aktualizującego wartość zapasów gazu wysokometanowego w wysokości 0,22 mld zł. PGNiG zanotował też ujemny wynik na instrumentach zabezpieczających sięgający 0,11 mld zł. Wszystkie te zdarzenia pomniejszą łącznie wynik operacyjny grupy kapitałowej w czwartym kwartale o około 0,84 mld zł.

Zarząd PGNiG szacuje, że skonsolidowany zysk operacyjny EBITDA za cały ubiegły rok wyniesie około 6,1 mld zł przy przychodach sięgających 36,5 mld zł. Dla porównania w 2014 r. koncern zanotował wyniki wynoszące odpowiednio 6,3 mld zł oraz 34,3 mld zł.

Spółka podaje, że podane wyniki nie zostały jeszcze poddane weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa. Zbadany raport roczny ma być opublikowany 4 marca.