Powrót naftowych nadziei

Flickr

Kurs akcji Tullow Oil wzrósł od 28 października o ponad 50 procent.

Ak­cje spół­ki Tul­low Oil zy­ski­wa­ły w śro­dę na gieł­dzie w Lon­dy­nie na­wet 16 proc. Od za­mknię­cia se­sji z 28 wrze­śnia zdro­ża­ły już o po­nad 50 proc. – naj­wię­cej spo­śród wszyst­kich eu­ro­pej­skich spół­ek naf­to­wych.

Zwyżce cen ak­cji Tul­low Oil na pew­no sprzy­ja od­bi­cie na ryn­ku naf­to­wym. Przez ostat­nie pięć dni ce­na ro­py ga­tun­ku WTI wzro­sła o po­nad 8 proc., do 49,6 dol. za ba­rył­kę. Zna­la­zła się na po­zio­mie z koń­ców­ki lip­ca i jest o 44 proc. niższa niż rok wcze­śniej.

16 procent zyskały w środę na giełdzie w Londynie akcje Tullow Oil

U in­we­sto­rów li­czą­cych na naf­to­we od­bi­cie za­go­ścił opty­mizm, gdyż ce­na mo­że w każdej chwi­li prze­kro­czyć ważny psy­cho­lo­gicz­nie po­ziom 50 dol. za ba­rył­kę. Cze­mu jed­nak na tych na­dzie­jach w naj­więk­szym stop­niu ko­rzy­sta ir­landz­ki Tul­low Oil, któ­ry prze­cież nie jest du­żym pro­du­cen­tem ro­py?

W ostat­nich dniach naj­moc­niej spo­śród wszyst­kich spół­ek naf­to­wych zy­ski­wa­ły te, któ­rych głów­ną dzia­łal­no­ścią jest po­szu­ki­wa­nie złóż, a aku­rat to jest ważna część mo­de­lu biz­ne­so­we­go Tul­low Oil. Więk­sze ce­ny ro­py zwięk­sza­ją wszak za­po­trze­bo­wa­nie na no­we zło­ża.

Sil­ne zwyżki cen ak­cji Tul­low Oil to rów­nież od­re­ago­wa­nie dłu­giej prze­ce­ny. W 2012 r. za pa­pie­ry tej spół­ki pła­co­no na­wet 1600 pen­sów, w śro­dę – 248 pen­sów.

1 paź­dzier­ni­ka Tul­low Oil ogło­si­ła, że ban­ki bę­dą na­dal ją wspie­ra­ły, więc in­we­sto­rzy ode­tchnę­li z ul gą po wie­lu mie­sią­cach obaw.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Poszukiwany trzeci partner

Shell wycofał się z objęcia blisko połowy udziałów w projekcie budowy fabryki LNG wspólnie ...

Nord Stream II w polskim UOKiK

Podmioty, które chcą budować drugą nitkę gazociągu Nord Stream zwróciły się do polskiego UOKiK ...

Serinus zwiększy wydobycie gazu i ropy

Ten rok może przynieść spółce istotną zwyżkę ilości surowców pozyskiwanych ze złóż na rumuńskiej ...

Władimir Putin wierzy w Nord Stream-2

Rosyjski prezydent ]jest pewny, że rozbudowa gazociągu północnego nastąpi. W Europarlamencie rozpoczęła się batalia ...

Rekordowe inwestycje w farmy na morzu

Tylko w I półroczu w Europie uruchomiono inwestycje w morskie farmy wiatrowe warte 14 ...

Zarząd JSW skarży się na urzędnika z resortu energii

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej skierował do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego krytyczne pismo w sprawie ...