Powrót naftowych nadziei

Flickr

Kurs akcji Tullow Oil wzrósł od 28 października o ponad 50 procent.

Ak­cje spół­ki Tul­low Oil zy­ski­wa­ły w śro­dę na gieł­dzie w Lon­dy­nie na­wet 16 proc. Od za­mknię­cia se­sji z 28 wrze­śnia zdro­ża­ły już o po­nad 50 proc. – naj­wię­cej spo­śród wszyst­kich eu­ro­pej­skich spół­ek naf­to­wych.

Zwyżce cen ak­cji Tul­low Oil na pew­no sprzy­ja od­bi­cie na ryn­ku naf­to­wym. Przez ostat­nie pięć dni ce­na ro­py ga­tun­ku WTI wzro­sła o po­nad 8 proc., do 49,6 dol. za ba­rył­kę. Zna­la­zła się na po­zio­mie z koń­ców­ki lip­ca i jest o 44 proc. niższa niż rok wcze­śniej.

16 procent zyskały w środę na giełdzie w Londynie akcje Tullow Oil

U in­we­sto­rów li­czą­cych na naf­to­we od­bi­cie za­go­ścił opty­mizm, gdyż ce­na mo­że w każdej chwi­li prze­kro­czyć ważny psy­cho­lo­gicz­nie po­ziom 50 dol. za ba­rył­kę. Cze­mu jed­nak na tych na­dzie­jach w naj­więk­szym stop­niu ko­rzy­sta ir­landz­ki Tul­low Oil, któ­ry prze­cież nie jest du­żym pro­du­cen­tem ro­py?

W ostat­nich dniach naj­moc­niej spo­śród wszyst­kich spół­ek naf­to­wych zy­ski­wa­ły te, któ­rych głów­ną dzia­łal­no­ścią jest po­szu­ki­wa­nie złóż, a aku­rat to jest ważna część mo­de­lu biz­ne­so­we­go Tul­low Oil. Więk­sze ce­ny ro­py zwięk­sza­ją wszak za­po­trze­bo­wa­nie na no­we zło­ża.

Sil­ne zwyżki cen ak­cji Tul­low Oil to rów­nież od­re­ago­wa­nie dłu­giej prze­ce­ny. W 2012 r. za pa­pie­ry tej spół­ki pła­co­no na­wet 1600 pen­sów, w śro­dę – 248 pen­sów.

1 paź­dzier­ni­ka Tul­low Oil ogło­si­ła, że ban­ki bę­dą na­dal ją wspie­ra­ły, więc in­we­sto­rzy ode­tchnę­li z ul gą po wie­lu mie­sią­cach obaw.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Gazprom już zawładnął OPAL

Rosyjski koncern od tygodnia wykorzystuje blisko 90 proc. mocy gazociągu OPAL. Nord Stream przesyła ...

Ukraińska gazowa wojna domowa

Rząd Ukrainy nakazał sprzedawać gaz krajowym odbiorcom za pośrednictwem spółek oligarchy Dmytro Firtasza. Naftogaz ...

Kuba będzie znów szukać ropy

Kuba planuje wykonanie pod koniec 2016 r. albo na początku 2017 r. głębokich próbnych ...

PSE ponownie ogłosiło lokalny stan zagrożenia

Utrzymujące się upały zmusiły operatora systemu przesyłowego do wprowadzenia lokalnego stanu zagrożenia w części ...

Baranowski złożył rezygnację w MSP. Czas na udział w konkursie na szefa PGE

Premier Beata Szydło przyjęła rezygnację Henryka Baranowskiego ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu ...

PGNiG najwięcej zainwestuje w wydobycie ropy i gazu

Koncern chce na projekty dotyczące wydobycia, dystrybucji i energetyki wydawać średnio 5,7 mld zł ...