W wykazie prac legislacyjnych rządu czytamy, że 11 lutego 2022 r., Minister Aktywów Państwowych wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę uchwały zeszłorocznej uchwały Rady Ministrów w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Wówczas wskazywano Gdynię. Nowa uchwała mówi o uznaniu Portu w Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w nowym terminie do dnia 1 czerwca 2025 r.

Czytaj więcej

Tajemniczy inwestor w offshore to Ocean Winds

Uzasadnieniem wniosku o zmianę uchwały są uzgodnienia poczynione przez spółki objęte nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych, odpowiedzialne za realizację ponad 60 proc. planowanych w Polsce inwestycji offshore wind, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna i PKN Orlen, ich spółki zależne oraz pośrednio nadzorowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, co do wskazania portu zewnętrznego w Gdańsku, jako portu spełniającego wszystkie kryteria inwestorów branżowych i pozwalającego na terminową realizację I fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Pierwotnie, docelowym miejscem miał być port zewnętrzny w Gdyni, jednak jego budowa wykracza poza harmonogramy prac montażowych instalacyjnych pierwszych farm wiatrowych. Te zaplanowano na 2025 r. 

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę w zakresie uznania jako lokalizacji terminala instalacyjnego Portu Gdańsk, wskazując również, zgodnie z ww. ustaleniami, że terminal ten powstanie w porcie zewnętrznym, tj. części portu powstałej w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami).

Ponadto, wskazano, iż Rada Ministrów upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do monitorowania postępu prac na rzecz wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego do dnia 1 czerwca 2025 r. Nowy termin wynika ze wspomnianych wyżej ustaleń poczynionych przez spółki nadzorowane i pośrednio nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych oraz Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.